รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด         
1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต        
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป          
ที่โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัดผลที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)25612562256325642565(KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
1โครงการอบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 100 ของข้อมูลพื้นฐานได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วน     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000ร้อยละของครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูลข้อมูลพื้นฐานได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วนสำนักปลัด
2อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ครั้ง     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนจำนวนโครงการที่ทำได้เหล่ากาชาดมีรายได้ในการจัดบริการสาธารณะสำนักปลัด
3อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคูเมืองเพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคูเมืองอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคูเมือง 1 ครั้ง     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนจำนวนโครงการที่ทำได้กิ่งกาชาดมีรายได้ในการจัดบริการสาธารณะสำนักปลัด
4อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)อุดหนุนสำนักงานจังหวัดโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ) 1 ครั้ง     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนวนโครงการที่ทำได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักปลัด
5อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่ออุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งอุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 1 ครั้ง     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนวนโครงการที่ทำได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักปลัด
6อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยช่วยเหลือประชาชนในการให้บริการต่างๆอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอจำนวน 1 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักปลัด
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         
1โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจัดการฝึกอบรมค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ    150,000    150,000    150,000    150,000    150,000จำนวนโครงการที่ทำได้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูและไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดสำนักปลัด
2โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟูเพื่ออบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟูฝึกอบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 1 โครงการ    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ผู้ได้รับการฟื้นฟูสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพได้สำนักปลัด
3โครงการอบรมเยาวชนตูมใหญ่ห่างไกลยาเสพติดเพื่ออบรมเยาวชนตูมใหญ่ห่างไกลยาเสพติดอบรมเยาวชนตูมใหญ่ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 1 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้เยาวชนตูมใหญ่ห่างไกลยาเสพติดสำนักปลัด
4โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จัดโครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้ป้องการปรามและเฝ้าระวังการค้าและการเสพยาเสพติดสำนักปลัด
1.3 แผนงานการศึกษา          
1โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านชุมชนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  จำนวน 5 แห่ง หมู่ที่ 2,3       50,000     50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านชุมชนกองการศึกษา
2โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาระดับอนุบาลตำบลตูมใหญ่เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาเด็กในชุมชนให้มีพัฒนาการที่สมวัยก่อสร้างศูนย์การศึกษาระดับอนุบาลตำบลตูมใหญ่ จำนวน 1 แห่ง          5,000,000        5,000,000        5,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
3โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านชุมชนก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000        3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีสถานที่ใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนกองช่าง
4โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง       200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีสถานที่ใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนกองการศึกษา
5โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชน      500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
6โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชน      500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
7โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชน      500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
8โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชน      500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
9โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชน      500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
10โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชนปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านชุมชน    500,000    500,000    500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยได้มารฐานกองการศึกษา
11โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ จำนวน 1 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการสำนักปลัด
12โครงการสนันสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลเพื่อเสริมสร้างโภชนาการเด็กนักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000ร้อยละของนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันกองการศึกษา
13โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลเพื่อเสริมสร้างโภชนาการเด็กนักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000ร้อยละของนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันกองการศึกษา
14โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกิจกรรม    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกิจกรรมเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกิจกรรมกองการศึกษา
15โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กร้อยละ 90 ของครูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานฯมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงกองการศึกษา
16โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารสถานศึกษา    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละของสถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารสถานศึกษากองการศึกษา
17โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำไปไช้ในชีวิตประจำวันฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน  จำนวน 1 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมนำไปไช้ในชีวิตประจำวันสำนักปลัด
18อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)เพื่อเสริมสร้างโภชนาการเด็กนักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวัน    4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันกองการศึกษา
19อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองการศึกษา
20อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมโครงการ    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละหมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสานและถ่ายทอดกองการศึกษา
21โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนรู้สมวัยกองการศึกษา
22โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารสถานศึกษา     500,000    500,000    500,000    500,000ร้อยละของสถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับงบประมาณในการบริหารสถานศึกษากองการศึกษา
23โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งเพื่อพัฒนาการด้านกีฬาและพัฒนาการให้กับเด็กประถมวัยโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลูวิ่ง      500,000    500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านการทักษะด้านการกีฬากองการศึกษา
24โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเพื่อพัฒนาการด้านกีฬาและพัฒนาการให้กับเด็กประถมวัยโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ      1,000,000    1,000,000 จำนวนโครงการที่ทำได้เด็กได้รับการพัฒนาในด้านการทักษะด้านการกีฬากองการศึกษา
25โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการศูนย์พัฒาเด็กเล็กเพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กร้อยละ 90 ของครูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ       50,000     50,000     50,000ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงกองการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข          
1โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับหมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,17,18     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองสาธารณสุขฯ
2โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองสาธารณสุขฯ
3โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนร้อยละ 99 ของสุนัขในหมู่บ้านชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     40,000     40,000     40,000     40,000     40,000ร้อยละ  20 ของนักเรียนเป็นเครือข่าย อย.น้อยประชาชนในชุมชนไม่เจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากองสาธารณสุขฯ
4โครงการ อย.น้อยสร้างเครือข่าย อย.น้อย ในชุมชนร้อยละ  20 ของนักเรียนเป็นเครือข่าย อย.น้อย     40,000     40,000   ร้อยละของนักเรียนเป็นเครือข่าย อย.น้อยประชาชนในตำบลได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทีปลอดภัยได้มาตรฐานกองสาธารณสุขฯ
5โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนไม่เกิดปัญหาเด็กและยาวชนในหมู่บ้านชุมชน     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีปัญหาเด็กและยาวชนในหมู่บ้านชุมชนกองสาธารณสุขฯ
6โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนร้อยละ 100 ของของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ได้รับการนสนับสนุน    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000ร้อยละของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนได้รับการสนับสนุนกองสาธารณสุขฯ
7โครงการสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้รับเงินสมทบกองสาธารณสุขฯ
8โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืนกองสาธารณสุขฯ
9โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขร้อยละ 90 ของอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงกองสาธารณสุขฯ
10โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชน 1 โรค    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000จำนวนโรคติดต่อที่ป้องกันสามารถป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนกองสาธารณสุขฯ
11โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 1 โรค     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000จำนวนโรคติดต่อที่ป้องกันสามารถป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนกองสาธารณสุขฯ
12โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 1 โรค     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000จำนวนโรคติดต่อที่ป้องกันสามารถป้องกันและระงับโรคติดต่อในชุมชนกองสาธารณสุขฯ
13โครงการฝึกอบรมแกนนำผู้ดูแลด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและระงับโรคไม่ติดต่อในชุมชนดำเนินการอบรมแกนนำผู้ดูแลด้านสุขภาพ     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้สามารถป้องกันและระงับโรคไม่ติดต่อในชุมชนกองสาธารณสุขฯ
14อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่ออุดหนุนกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอุดหนุนกรรมการหมู่บ้น    380,000    380,000    380,000    380,000    380,000จำนวนโครงการที่ทำได้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขสำนักปลัด
15โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในตำบลตูมใหญ่โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 1 โครงการ      10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนวนโครงการที่ทำได้อสม.มีความรู้ในการดูแลโรคระบาดและโรคไม่ระบาดเพิ่มมากขึ้นกองสาธารณสุข
16โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อป้องกันและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องมะเร็งเต้านมโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 1 โครงการ     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความรู้และลดความเสี่ยงในเรื่องมะเร็งเต้านมกองสาธารณสุข
17โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อป้องกันเด็กขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 1 โครงการ     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความรู้และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไอโอดีนกองสาธารณสุข
18โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ร้อยละ 90 ของสมาชิกกลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ     50,000     50,000     20,000     20,000     20,000ร้อยละของสมาชิกกลุ่มสตรีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งสำนักปลัด
19โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มชึ้นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มชึ้นพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์          
1โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินีบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ จำนวน 1 โครงการ     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ผู้ด้อยโอกาสมีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานสำนักปลัด
2โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 1 โครงการ     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักปลัด
3โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มชึ้นสร้อยละ 90 ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000ร้อยละของงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักปลัด
4โครงการต้านภัยหนาวเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลได้รับการช่วยเหลือด้านเครื่องนุ่งห่ม    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละของครัวเรือนผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือสำนักปลัด
5โครงการวันผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกิจกรรม    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000ร้อยละของผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกิจกรรมผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพจิตใจแจ่มใสเบิกบานสำนักปลัด
6โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ร้อยละ 90 ของคนเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำนักปลัด
1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา         
1โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค        20,000     20,000ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำดื่มสะอาดประชาชนทีมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคกองช่าง
2โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค        20,000     20,000ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำดื่มสะอาดประชาชนทีมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคกองช่าง
3โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค        20,000     20,000ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำดื่มสะอาดประชาชนทีมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคกองช่าง
4โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค        20,000     20,000ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำดื่มสะอาดประชาชนทีมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคกองช่าง
5โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค        50,000     50,000ร้อยละของประชาชนที่มีน้ำดื่มสะอาดประชาชนทีมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคกองช่าง
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
1โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ภายในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อใช้เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านชุมชนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้  จำนวน 1 แห่ง    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านชุมชนกองช่าง
2อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านตามอำนาจหน้าที่เพื่ออุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรม/โครงการอุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรม/โครงการ จำนวน 19 หมู่บ้าน    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้เสริมสร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนสำนักปลัด
3โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุฝึกอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 1 โครงการ     400,000    400,000    400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจ และร่างกายที่แข็งแรงสำนักงานปลัด
4โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ร้อยละ 90 ของคนเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         
1โครงการก่อสร้างลานกีฬา ตำบลตูมใหญ่เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองช่าง
2โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน      200,000    200,000    200,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองช่าง
3โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน       20,000     20,000     20,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองช่าง
4โครงการก่อสร้างกองอำนวยการเพื่อใช้เป็นที่พักนักกีฬาและสถานที่อำนวยการก่อสร้างกองอำนวยการ จำนวน 1 หลัง    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000ความพึงพอใจในการบริการสาธารณะประชาชนมีพึงพอใจในการบริการสาธารณะกองช่าง
5โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองสาธารณสุขฯ
6โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน    300,000    300,000    300,000    300,000    300,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองการศึกษา
7โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ    300,000    300,000    300,000    300,000    300,000ร้อยละของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นได้รับการสืบสานและถ่ายทอดกองการศึกษา
8โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลตูมใหญ่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ    300,000    300,000    300,000    300,000    300,000ร้อยละของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นได้รับการสืบสานและถ่ายทอดกองการศึกษา
9โครงการอนุรักษ์ประเพณี 12 เดือน ตำบลตูมใหญ่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นอนุรักษ์ประเพณี 12 เดือน ตำบลตูมใหญ่ จำนวน 5 ครั้ง     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสานและถ่ายทอดกองการศึกษา
10โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตำบลตูมใหญ่เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองช่าง
1.9 แผนงานงบกลาง          
1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000ร้อยละ ของผู้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไปผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพสำนักปลัด
2เบี้ยยังชีพคนพิการเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 100 ของผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ    500,000    500,000    500,000    500,000    500,000ร้อยละ ของผู้พิการผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพสำนักปลัด
3เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพสำนักปลัด