แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4
ลำดับที่ หมู่ที่ โครงการ รายการแก้ไข/เพิ่มเติม/แปลี่ยนแปลง เหตผล/คำชี้แจง 2561 2562 2563 2564
1 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หนองบัวหมู่ที่ 1 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
2 1 โครการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่ 1 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
3 1 โครงการถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองบัวหมู่ที่ 1 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
4 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
5 2 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
6 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2563 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2563แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü
7 3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü ü
8 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
9 4 โครงการถนนดินลงหินคลุก บ้านประคำสำโรง หมู่ที่ 4 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
10 4 โครงการขุดลอกหนองตาเจียม บ้านประคำสำโรง หมู่ที่ 4 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
11 4 โครงการขุดลอกลำห้วยลึก บ้านประคำสำโรง หมู่ที่ 4 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
12 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านประคำสำโรง หมู่ที่ 4 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
13 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตูมน้อยหมู่ที่ 5 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü
14 5 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü
15 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
16 5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2563 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü
17 5 โครงการฝายกั้นน้ำ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2562 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü
18 5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü ü
19 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เปลี่ยนแปลงจาก เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
20 6 โครงการก่อสร้างฝาย ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เปลี่ยนแปลงจาก เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
21 6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เปลี่ยนแปลงจาก เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü
22 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เปลี่ยนแปลงจาก เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
23 6  โครงการขุดสระน้ำบ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุใว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ü ü ü
24 7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
25 7 โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
26 7 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
27 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
28 8 โครงการถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
29 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 (ยาว 1,600 เมตร) เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
30 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ (ยาว 410 เมตร) เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2564 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2564 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
31 11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดง สายสามแยกกลางหมู่บ้าน ถึง บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการเป็น โครงการเสริมผิวลาดยางภายในหมู่บ้านปะคำดงหมู่ที่ 11 เนื่องจากโครงการเดิมใช้งบประมาณจำนวนมาก อาจไม่เกิดความคุ้มค่า จึงเป็นมาเป็นการดำเนินการในหมู่บ้านแทน ü ü ü ü
32 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปะคำดงหมู่ที่ 11 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
33 11 โครงการถนนดินลงหินคลุก บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
34 13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü ü
35 14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
36 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
37 15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
38 15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
39 15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
40 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
41 16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
42 16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
43 16 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
44 16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
45 17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2562-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม  – ü ü ü
46 17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2561 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2561 ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
47 17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
48 17 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
49 18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2563 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2563ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
50 18 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
51 18 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
52 18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
53 19 โครงการเสริมผิวลาดยางภายในหมู่บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
54 19 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2562 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2562ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
55 19 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข (ระยะทาง 2,000 เมตร) เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี ü ü ü
56 19 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข เปลี่ยนแปลงจากปี งบประมาณ 2564 เป็น ปี 2561-2564 เนื่องจากแผนเดิมระบุการดำเนินการเพียง 2564ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงขยายระยะเวลาเพิ่ม ü ü ü ü
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]