2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด         
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         
ที่โครงการวัตถุประสงค์เป้าหมายงบประมาณและที่ผ่านมาตัวชี้วัดผลที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)25612562256325642565(KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) 
1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  2 สาย     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
2โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
3โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
4โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1 สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
5โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน  2 สาย     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
6โครงการซ่อมสร้างถนนลาด ยาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยางจำนวน  1โครงการ     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
7โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย       40,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
8โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
9โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
10โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยยาง จำนวน 1 โครงการ     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
11โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยน้อย จำนวน 1 โครงการ     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
12โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
13โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
14โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง        20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
15โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         90,000       90,000     90,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
16โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
17โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
18โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %     500,000       500,000      500,000    500,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
19โครงการขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักขุดคลองรอบสระสาธารณะ จำนวน 1 จุด       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
20โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามลำห้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเพื่อระบายน้ำเข้าแหล่งกักเก็บน้ำซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามลำห้วย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
21โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50       300,000      300,000      300,000 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
22โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย    2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
23โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
24โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     1,000,000   1,000,000 1,000,000จำนวนสระที่ขุดลอกประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
25โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย     3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
26โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
27โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
28โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ   2,000,000      400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงสำนักงานชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
29โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง       400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
30โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
31โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
32โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
33โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านสวายสอหมู่ที่ 2 ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 100%        200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านบ้านสวายสอหมู่ที่ 2 ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 100%กองช่าง
34โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %     500,000       500,000      500,000    500,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
35โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
36โครงการขุดลอกสระวัดป่าประชาสันติธรรม หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     200,000      400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
37โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
38โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค     200,000       200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
39โครงการขุดลอกสระน้ำประปากลางบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
40โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
41โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
42โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %        500,000      500,000    500,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
43โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยางจำนวน  1โครงการ    2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
44โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยางจำนวน  1โครงการ   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
45โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
46โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
47โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
48โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   3,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
49โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
50โครงการขุดลอกสระน้ำคุ้มโนน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000 จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
51โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
52โครงการติดตั้งซับเมอร์ พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่มเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคติดตั้งซัมเมอร์พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 แห่ง         14,000       14,000     14,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
53โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
54โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง (สายปะคำสำโรง-บ้านกรูด)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
55โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง (สายบ้านปะคำสำโรง-บ้านหนองบัว)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งขยายถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย    3,000,000   3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
56โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
57โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง (ขยายถนนคอนกรีตเดิม)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
58โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     300,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
59โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย     200,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
60โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
61โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
62โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยลึกจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงสำนักงานชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
63โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50       300,000      300,000      300,000    300,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
64โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
65โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด       20,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
66โครงการขุดลอกคันคูวัดป่าประชาสันติธรรม หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกคันคูวัดป่าประชาสันติธรรม จำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
67โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
68โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000 จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
69โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย     2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
70โครงการขยายพื้นผิวจราจรถนนลาดยาง สายปะคำสำโรง-บ้านกรูด หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งขยายถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
71โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค         40,000  ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
72โครงการขุดลอกหนองตาเจียม หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000 จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
73โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000 จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
74โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งขยายถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
75โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000 4,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคทรัพยากรน้ำจังหวัดบุรีรัมย์
76โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     400,000      400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
77โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
78โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
79โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
80โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
81โครงการขุดลอกลำห้วยขมิ้น หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
82โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
83โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด       20,000       20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
84โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
85โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนดิน จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
86โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
87โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
88โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
89โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพน้ำที่สะอาดในการอุปโภค-บริโภคก่อสร้างรั้วรอบสระประปา จำนวน 1 โครงการ        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนได้อุปโภค-บริโภคน้ำที่คุณภาพดีขึ้นกองช่าง
90โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
91โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
92โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต จำนวน 1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
93โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
94โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
95โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
96โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000 4,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคทรัพยากรน้ำจังหวัดบุรีรัมย์
97โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ (รอบลำห้วยลึก)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
98โครงการขุดลอกแก้มลิงหน้าฝาย หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกแก้มลิงหน้าฝาย จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
99โครงการก่อสร้างฝาย ห้วยลึก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     400,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
100โครงการก่อสร้างฝาย ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
101โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
102โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000       220,000      220,000 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
103โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
104โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่(รอบสระประปา)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
105โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ (จากบริเวณสามแยกทิศตะวันออกหมู่ที่ 6 ถึงสระประปา)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
106โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดสระน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
107โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดสระน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
108โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
109โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
110โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
111โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภครับปรุงคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ     200,000       450,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
112โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     250,000      250,000      250,000      250,000    250,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
113โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     250,000      250,000      250,000      250,000    250,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
114โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภครับปรุงคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
115โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000 4,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
116โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
117โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
118โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
119โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
120โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
121โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
122โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
123โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ    1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
124โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
125โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ        200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
126โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด         50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
127โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
128โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
129โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
130โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่างเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
131โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
132โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
133โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
134โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม (สายบ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อตำบลหินเหล็กไฟ)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย    2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
135โครงการวางท่อเชื่อมต่อน้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคท่อเชื่อมต่อน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
136โครงการก่อสร้างหอถังสูงสูบน้ำย่อยประปาหมู่บ้านหนองโศกสิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
137โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าหนองโศกลาด-หนองสิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักวางท่อส่งน้ำเข้าหนองโศกลาดหนองสิม  จำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
138โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
139โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงดิน จำนวน 1สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
140โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
141โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
142โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
143โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
144โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม (จุดเริ่มต้นจากบ้านนายดา มาลัยโคตรถึงหนองน้ำผลิตประปา)ป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
145โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
146โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม (เริ่มจากบ้านนางอมร ถึงถนนลาดยางบ้านโศกดู่-การะโก)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงดิน จำนวน 1สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
147โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม (เริ่มจากอู่รถประพินถึงป่าสัก)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงดิน จำนวน 1สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
148โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (โอเวอเลย์) หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง (โอเวอเลย์) จำนวน  1 สาย        200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
149โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม (เริ่มจากนานายเขียว มาลัยโคตร ถึงบ้านนางอมร ลีลาน้อย)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย        200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
150โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
151โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
152โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
153โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม สายกลางบ้าน-สมหมาย-ทองใบเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       200,000   จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
154โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม (เริ่มจากที่นายพรมมาถึงที่สุวรรณี)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       200,000   จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
155โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
156โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
157โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
158โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
159โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
160โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1 สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
161โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
162โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภครับปรุงคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
163โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
164โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 1 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
165โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
166โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค        50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
167โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
168โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
169โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย    2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
170โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
171โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
172โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด         50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
173โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
174โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนหินคลุกจำนวน 1 สาย        100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
175โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด (ข้ามถนนสองจุด ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 24 ท่อน)ป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000  จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
176โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
177โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
178โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
179โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
180โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซ่อมแซมฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000  จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
181โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างทางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000       500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
182โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างทางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
183โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1สาย    2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
184โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
185โครงการขุดลอกคลองบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
186โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
187โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
188โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
189โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
190โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
191โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
192โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค        50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
193โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
194โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
195โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 10 บ้านโนนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 100%        200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 100%กองช่าง
196โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักวางท่อรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
197โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
198โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ บริเวณด้านหลัง รพ.สต.บ้านโนนเจริญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
199โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
200โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
201โครงการขุดลอกลำห้วยขมิ้น หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยขมิ้นจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
202โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
203โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
204โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
205โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
206โครงการก่อสร้างฝาย ห้วยขมิ้น หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
207โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       100,000      100,000      100,000    100,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
208โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกก่อสร้างสถานีสูบน้ำระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พร้อมวางท่อ จำนวน 1 โครงการ    1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
209โครงก่อสร้างคันคูพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อเป็นคันกันน้ำผันน้ำเข้าสระประปาก่อสร้างคันคูดินกันน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
210โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50       200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
211โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย    3,000,000   3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
212โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยน้อยจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
213โครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50        200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
214โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านปะคำดงหมู่ที่ 11 ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 100%        200,000      200,000    200,000ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 100%กองช่าง
215โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
216โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
217โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
218โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1 สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
219โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
220โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
221โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
222โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
223โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
224โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
225โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
226โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       100,000      100,000      100,000    100,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
227โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
228โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านกรูดป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
229โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด       20,000       20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
230โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านกรูดป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 จุด        200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
231โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
232โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
233โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซ่อมแซมฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
234โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
235โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง        20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
236โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง     4,000,000   4,000,000 4,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
237โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
238โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 12 บ้านกรูดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ        20,000   จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
239โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย     200,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
240โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
241โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
242โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
243โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
244โครรงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค        50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
245โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภครับปรุงคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ       20,000       20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
246โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
247โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 จุด       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
248โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
249โครงการขุดลอกสระน้ำหนองแคน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
250โครงการขุดลอกสระสาธารณะโศกหัวควาย หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
251โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
252โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดงเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
253โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง (ล้อมลวดหนาม)เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภควางท่อผันน้ำเข้าสระประปา จำนวน 1 โครงการ        50,000   จำนวนโครงการที่ปรับปรุงมัแหล่งเก็บกักน้ำที่สะอาดและปลอดภัยกองช่าง
254โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
255โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
256โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     400,000       400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
257โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
258โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
259โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
260โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
261โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
262โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต จำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
263โครงการวางท่อระบายน้ำถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
264โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
265โครงการวางท่อผันน้ำจากสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภควางท่อผันน้ำเข้าสระประปา จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
266โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 1 โครงการ        10,000       10,000       10,000     10,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
267โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
268โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเข้าสระ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างทางระบายน้ำจำนวน 1 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
269โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
270โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดินจำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
271โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
272โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
273โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
274โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
275โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
276โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเข้าสระ หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
277โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก (สายบ้านกระทุ่มนอกเชื่อมต่อตำบลโนนขวาง)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
278โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอกเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
279โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     400,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
280โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเสริม จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
281โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
282โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยยาง จำนวน 1 แห่ง       400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
283โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยน้อย จำนวน 1 แห่ง       400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
284โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
285โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
286โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000       200,000      200,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
287โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
288โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
289โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
290โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50       400,000      400,000      400,000    400,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
291โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
292โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
293โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลายาง จำนวน  1 สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
294โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลายาง จำนวน  1 สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
295โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
296โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
297โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร        100,000      100,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
298โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
299โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเสริม จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
300โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
301โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
302โครงการวางท่อผันน้ำจากสระสู่ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภควางท่อผันน้ำเข้าสระประปา จำนวน 1 โครงการ       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
303โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
304โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
305โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
306โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
307โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย        200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
308โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
309โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด         50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
310โครงการธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 1 แห่ง        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
311โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ (สายบ้านเมืองกับสาวเอ้)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 1สาย     3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
312โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
313โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา จำนวน 1 โครงการ       50,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
314โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
315โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
316โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
317โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
318โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงชลประทานจังหวัด
319โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
320โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50        200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
321โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
322โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  1 สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
323โครงการซ่อมสร้างถนนแสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน  1 สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
324โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
325โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ บริเวณรอบลำห้วยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนดินลงลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
326โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 1สาย        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
327โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
328โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
329โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
330โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
331โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
332โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคุขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
333โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ บริเวณรอบลำห้วยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
334โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญ บริเวณรอบลำห้วยเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
335โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย    2,000,000   2,000,000   2,000,000 2,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
336โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่17 บ้านแคนเจริญเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพน้ำที่สะอาดในการอุปโภค-บริโภคก่อสร้างรั้วรอบสระประปา จำนวน 1 โครงการ        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนได้อุปโภค-บริโภคน้ำที่คุณภาพดีขึ้นกองช่าง
337โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านแคนเจริญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ        100,000  จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 
338โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงชลประทานจังหวัด
339โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย        200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
340โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50        200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
341โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา (สายบ้านหนองบัวพัฒนาถึงสามแยกบ้านปะคำสำโรง)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย    3,000,000   3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
342โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
343โครงการซ่อมแซมและขยายผิวทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา (เริ่มจากสี่แยกบ้านนายสมยศ วีระเกียรติคุณ ถึงสี่แยกบ้านนายสมร บัวบุญมา)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมและขยายผิวทางถนนลาดยางจำนวน 1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
344โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา (เริ่มจากสี่แยกบ้านนางเพชร แหวนมุกข์ ถึงวัดสามัคคี)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
345โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 18 บ้าหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง    3,000,000   3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
346โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด        20,000       20,000       20,000     20,000จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
347โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
348โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 18 บ้าหนองบัวพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
349โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยพร้อมทำฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วยน้อยพร้อมทำฝายกั้นนำจำนวน 1 โครงการ        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงชลประทานจังหวัด
350โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยน้อย หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
351โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
352โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
353โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
354โครงการชลประทานขนาดเล็กเพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 1 โครงการ        700,000      700,000    700,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
355โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจำนวน 1 สาย       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
356โครงการวางท่อผันน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภควางท่อผันน้ำเข้าสระประปา จำนวน 1 โครงการ     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการวางท่อไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
357โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคุขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
358โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
359โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
360โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยน้อย หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
361โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       100,000   จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
362โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงสระ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
363โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
364โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
365โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงชลประทานจังหวัด
366โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
367โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง    3,000,000   3,000,000   3,000,000 3,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
368โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขป้องกันน้ำท่วมขังและระบายน้ำเข้าแหล่งเก็บกักก่อสร้างรางระบายน้ำจำนวน 1 จุด     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ไม่มีน้ำท่วมขังและมีน้ำเข้าแหล่งเก็บกักกองช่าง
369โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
370โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  1 สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
371โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ปูผิวลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)  หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
372โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข (สายบ้านใหม่เจริญสุข-บ้านคูบัว)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
373โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข (สายบ้านใหม่เจริญสุข-บ้านหนองบัว)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
374โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน  1 สาย       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
375โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 100 %       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ร้อยละ 100  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงการไฟฟ้าคูเมือง
376โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคุขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 แห่ง       100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
377โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อประหยัดพลังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานได้ดีดังเดิม จำนวน 1 โครงการ         50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ได้ทำหมู่บ้าน/ชุมชนมีรายจ่ายลดลงมีรายได้เพิ่มขึ้นกองช่าง
378โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข (ดำเนินการแล้วในปี 2561)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
379โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง     200,000    จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
380โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนดินลงหินคลุก จำนวน 1สาย        100,000      100,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
381โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย        200,000      200,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
382โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุขเพื่อความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด       20,000       20,000       20,000       20,000 จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านที่ติดตั้งเพิ่มประชาชนความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกองช่าง
383โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลตูมใหญ่ จำนวน 100 จุด       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
384โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว-ตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000 8,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
385โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
386โครงการปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุงถนนดินภายในเขตตำบลตูมใหญ่ จำนวน 5 สาย     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
387โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
388โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
389โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 สาย   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
390โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จำนวน 4 สาย        500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
391โครงการเกรดปรับถนนชำรุด ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเกรดปรับถนนชำรุดภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนหมู่บ้านที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
392โครงการขุดลอกลำห้วย ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 5,000,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
393โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 โครงการ       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
394โครงการซ่อมแซมถนนขาด/ท่อขาด ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซมถนนขาด/ท่อขาด ภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ จำนวน 19 หมู่บ้าน     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
395โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หน้าที่ทำการ อบต.ตูมใหญ่เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 ของประชาชนได้ออกกำลังกายทุกวัน     300,000      300,000      300,000      300,000    300,000ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายทุกวันประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกองช่าง
396โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
397โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
398โครรงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งปรับปรุง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
399โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมแซม ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย       50,000       50,000       50,000       50,000     50,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
400โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน ในเขตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนดิน จำนวน 1 สาย     400,000      400,000      400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
401โครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 1 โครงการ     500,000      500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
402โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 98 ของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโคภประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
403โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านภายในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง   6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000 6,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
404โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
405โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้าง ถนนลงหินคลุก จำนวน 1สาย     200,000      200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
406โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลตูมใหญ่ จำนวน 10 บ่อ     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนบ่อที่เป่าล้างประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
407โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 5,000,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
408โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งซ่อมสร้างถนนลาดยางจำนวน 1 สาย     100,000      100,000      100,000      100,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
409โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งเสริมผิวถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
410โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ/ลำห้วยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
411โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 โครงการ   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 จำนวนโครงการที่ขุดลอกมีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียงกองช่าง
412โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรก่อสร้างฝายจำนวน 1 แห่ง     200,000      200,000      200,000      200,000 จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกองช่าง
413อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอคูเมืองเพื่อใช้กิจการบริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคเมือง ติดตั้ง หม้อแปลขยายเขตไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชน     100,000      100,000      100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้สามารถให้บริการสาธารณะอย่างพอเพียงและทั่วถึงสำนักปลัด
414โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคุขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในตำบลตูมใหญ่ จำนวน 3 แห่ง       200,000      200,000      200,000    200,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกองช่าง
415โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ       500,000      500,000      500,000    500,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคกองช่าง
416โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินก่อสร้างรั้ว คสล.ล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่        400,000      400,000    400,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีความปลอดภัย และสวยงามกองช่าง
417โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หน่า 0.15 เมตร จำนวน  1 สาย        400,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
418โครงการซุ้มทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยก่อสร้างซุ้มทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ตูมใหญ่ จำนวน 1 โครงการ        400,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งกองช่าง
419โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อช่วยดูดซับน้ำแล้วนำไปกักเก็บในชั้นใต้ดินและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน 1 โครงการ        100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและป้องกันน้ำท่วมขังกองช่าง
420โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยดูดซับน้ำแล้วนำไปกักเก็บในชั้นใต้ดินและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 1 โครงการ        100,000      100,000    100,000จำนวนโครงการที่ทำได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและป้องกันน้ำท่วมขังกองช่าง
421โครงการรั้วต้นไม้เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินก่อสร้างรั้วต้นไม้ จำนวน 1 โครงการ        300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้มีความปลอดภัย และสวยงามกองช่าง
422โครงการก่อสร้างเสาธงเพื่อติดตั้งธงชาติในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        300,000      300,000    300,000จำนวนโครงการที่ทำได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กองช่าง