ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

                        เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

   **************************************

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ที่   217/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓    ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่        จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้  
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
๐๐3 นางสาวณิชารีย์  วงค์จันทร์ 93.33  
๐๐4 นายกีรติ  พยุหะ 89.00  
3 002 นางสาวเนตรนภา  นาราศรี 85.33  
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้
  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศนี้ และถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือเป็นอันยกเลิก
๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ๒.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้น ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่กำหนด
  • การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่วัน รับสมัครและจะไม่ได้รับการแต่งตั้ง หรือหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่    10   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓       (นายชาตรี    ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents() #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig() #2 {main} thrown in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52