[fb_album id=”1751498538213381″]
วันที่ 25 สองหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ตามกิจกรรม “ถือถุงผ้ามาตลาด”