วันศุกร์ที่ 1กันยายน 2560 อบต.ตูมใหญ่ ได้ออกดำเนินซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแคนเจริญ บ้านโนนเจริญ รวม 4จุด
ทั้งนี้หากไฟฟ้าแสงสว่างสา่ธารณะหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ชำรุด กรุณาแจ้งที่ สมาชิก อบต.หมู่บ้านของท่าน หรือโทร 044 666 322 ทุกวันเวลาราชการ