จำนวนผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ ประจำเดือน เมษายน

จำนวนผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ ประจำเดือน เมษายน

2566