คู่มือการใช้งาน E-FROM ONLINE

1 เข้าสู่เมนู Eservice
2 เลือก E-FROM
2 เลือกบริการที่ต้องการใช้บริการ
3 กรอกข้อมูลให้ครับถ้วน
4.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

1 ชื่อ นามสกุล
2 ที่อยู่ที่ติดต่อได้
3 หมายเลขติดต่อกลับ

เลือกรายการที่ขอรับบริการ
เสร็แล้วคลิ๊ก ส่งขอรับบริการ
ตอบกลับ
ภายใน 1 วัน
ระบบได้รับเรื่อง