คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ประเด็นเนื้อหา

ยิ่นเอกสาร
ณ ที่ทำการ อบต.ตูมใหญ่
1 ยื่นคำขอ

1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน                       
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

2.ตรวจสอบเอกสาร

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3.เสนอผู้บริหาร

3.เสนอคณะผู้บริหาร

งานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            

คูมือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ
งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
โทรศัพท์: 0 4466-6322
โทรสาร : 0 4466-6322

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

1.ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

3.กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน                        สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  
3.เสนอคณะผู้บริหาร

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                   จำนวน    1   ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์                                          จำนวน    1   ฉบับ
3.ใบรับรองแพทย์                                                                         จำนวน    1   ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.toomyai.go.th/

Facebook
Twitter
LinkedIn