คู่มือกระบวนการรับหนังสือจากภายนอก ของเจ้าพนักงานธุรการ

 

เข้าที่เว็บไซด์ https://www.br.sarabanflow.org/

1.เริ่มต้น
2 นาที
เริ่มต้น

จ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับหนังสือจากภายนอก
-จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 ประทับตรารับหนังสือ
2 นาที
ประทับตรารับหนังสือ

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนด้านขวา
– ทำการสแกนหนังสือเพื่อลงรับในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกเลข หนังสือรับ

3. เกษียนหนังสือ
3 นาที
เกษียนหนังสือ

จ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ทำการเกษียนหนังสือ

4.เสนอหนังสือแก่ ผู้บริหารตามลำดับชั้น
5 – 60 นาที หรือขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
เสนอหนังสือแก่ ผู้บริหารตามลำดับชั้น

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
– ทำการเสนอหนังสือแก่ฝ่ายบริหาร ตามลำดับชั้น เพี่อรับทราบและสั่งการ

5.แจ้งเวียนหนังสือ ตามข้อสั่งการ
5 นาที
แจ้งเวียนหนังสือ ตามข้อสั่งการ

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ทำการแจ้งเวียนหนังสือตามข้อสั่งการ ของผู้บริหาร (แจ้งให้แต่ละกองทราบ)

6.บันทึกข้อมูลหนังสือที่ทำกำรจัดส่งเรียบร้อย
2 นาที
บันทึกข้อมูลหนังสือที่ทำกำรจัดส่งเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ทำการเก็บหนังสือเข้าแฟ้มตามทะเบียน เลขรับหนังสือ

7. สิ้นสุดกระบวนงาน
7. สิ้นสุดกระบวนงาน

ที่

ผังกระบวนการ/

กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.

 ริ่มต้น

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับหนังสือจาก

ภายนอก

-จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลังและ

ให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 นาที

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

2.

ประทับตรารับหนังสือ

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนด้านขวา

ทำการสแกนหนังสือเพื่อลงรับในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกเลข หนังสือรับ

2 นาที

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

3.

เกษียนหนังสือ

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ทำการเกษียนหนังสือ

3 นาที

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

4.

เสนอหนังสือแก่

ผู้บริหารตามลำดับชั้น

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ทำการเสนอหนังสือแก่ฝ่ายบริหาร ตามลำดับชั้น เพี่อรับทราบและสั่งการ

5 – 60 นาที

หรือขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

5.

แจ้งเวียนหนังสือ ตามข้อสั่งการ

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ทำการแจ้งเวียนหนังสือตามข้อสั่งการ ของผู้บริหาร (แจ้งให้แต่ละกองทราบ)

5 นาที

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

6.

บันทึกข้อมูลหนังสือที่ทำกำรจัดส่งเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ทำการเก็บหนังสือเข้าแฟ้มตามทะเบียน เลขรับหนังสือ

2 นาที

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

7.

สิ้นสุด

         เสร็จสิ้นกระบวนการ

 

 

รวมระะเวลา

19 นาที

 

Facebook
Twitter
LinkedIn