เรียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลตูมใหญ่ ประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสัญจรเส้นทางสาย บ้านตูมใหญ่ -สวายสอ ตามที่พี่น้องประชาชนได้กรุณาโพสแนะนำเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น  ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้นำข้อแนะนำ ท้วงทิง ไปดำเนินปรับปรุงภารกิจด้านโครงสร้างพิ้นฐานให้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงนั้น บัดนี้ โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขั้นการดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิายนนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ใคร่ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ผู้ประสานงานโครงการและพี่น้องประชาชนตำบลตูมใหญ่ที่ให้คำชี้แนะแนวทางและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มา ณ โอกาสนี่