คณะผู้บริหาร

ชาตรี_ศรีตะวัน

นายชาตรี ศรีตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

โทร 084 2843545

นายประเสริฐ ศรีตะวัน

รองนายก

โทร 085 2099842

นายสมยศ วีรเกียรติกุล

รองนายก

โทร 085 630 3228

พ.จ.ต. รุ่งนาวี ภูชุม

ปลัด อบต

โทร 087 868 9586

นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นสมัยที่ 4 ระยะเวลากว่า 15 ปี ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่นายชาตรีศรีตะวันได้เสียสละทุ่มเทอุทิศตนในการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
นโยบายการบริหารท้องถิ่นของ นายชาตรี ศรีตะวัน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลตูมใหญ่ทั้ง 19 หมู่บ้านภายใต้วิสัยทัศน์ ทุกสิ่งต้องสร้างทุกอย่างต้องมี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้สร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ตำบลใกล้เคียงและในเขตอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
          ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมืองดำรงตำแหน่งที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เป็น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดบุรีรัมย์

เป็น คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครชัยยุรินทร์

          จากการเสียสละทุ่มเทในการทำงานทำให้ นายชาตรี  ศรีตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งในฐานะพ่อผู้ให้การเลี้ยงดูบุตร จนได้รับรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กร ดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัลสิงห์ทองเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 

Share on facebook
Facebook

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Download