ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567