ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่  ๑4 สิงหาคม ๒๕62  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี ๒๕62  ในวันที่ 26 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี ๒๕62   ในวันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  ๒๕62  เวลา  ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ