กิจการสภา

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

*******************************

                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี   2562 เมื่อวันที่  15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เห็นชอบ   ให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2562  และอาศัยอำนาจตามข้อ  11 (3)  และข้อ  21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ประกอบกับมติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2562   เมื่อวันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562   จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2562  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  ดังนี้

                   1. สมัยที่  2  ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่  16 –  30  พฤษภาคม    2562

                   2. สมัยที่  3  ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่  13 –  27  สิงหาคม       2562

                   3. สมัยที่  4  ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่    1 –  15  ธันวาคม        2562

                   4. สมัยแรก   ประจำปี  2562  ระหว่างวันที่    1 –  15  กุมภาพันธ์     2562

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562

                                               

 

                                              (ลงชื่อ)

                                                           (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

 

 

 

 

กรณีมีเอกสารแนบ
Facebook
Twitter