กำหนดการโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่  ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕60  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  – ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  – พิธีเปิด (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่)
เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.  – การจัดการสาธารณะภัยโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
(แนวคิดปภ. จังหวัดบุรีรัมย์ )

เวลา ๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕ น.  – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕- ๑๒.๐๐ น. – การจัดการสาธารณะภัยโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
(สร้างเครือยข่าย ปภ. จังหวัดบุรีรัมย์และคณะ )

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   – พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  – การจัดการสาธารณะภัยโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
(สำรวจจุดเสี่ยง/การจัดทำแผนป้องกันภัย ปภ. จังหวัดบุรีรัมย์และคณะ )

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.  – พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๑๕ น.  – การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย

เวลา ๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น.  –  สรุปผล,เสนอแนะ,รับฟังปัญหา,พิธีปิดการอบรม