การสื่อสาร อบต.ตูมใหญ่

การ สื่อสาร ในเขต อบต.ตูมใหญ่

ข้อมูลด้านการสื่อสาร ในเขต อบต.ตูมใหญ่

ครัวเรือนมีอินเตอร์ใช้
30%
ร้อยละของประชากรถึงอินเตอร์และเครือข่ายมือถือ ในตำบล
88%

การ สื่อสาร ในเขต อบต.ตูมใหญ่ 

           การ สื่อสาร ในเขต อบต.ตูมใหญ่ ในปุจจุบัน ได้มีการขยายเขตพื้นที่การให้บริการของโทรศัพท์พื้นฐาน และ TERNET ความเร็วสูงในเขตพื้นที่ ทั้งจาก TOT CAT 3BB  และระบบสื่อสารไร้สายจากภาคเอกชน TRUE DTAC AIS 3BB  อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ทำให้การ สื่อสาร  ของประชาชนในตำบลตูมใหญ่ สะดวกขึ้นมาก นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ทำการติดตั้ง อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพัฒนาและบริการ สื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก

การสื่อสารภายใน

          เช่นการบริการผ่าน ระบบสารสนเทศภาครัฐ ได้แก่การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  GIS  เป็นต้น

การสื่อสารภายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก 

เป็นการปรับปรุงและพัฒนา เวบไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เพื่อ สื่อสาร กับประชาชนในตำบลตูมใหญ่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และการเปิดช่องทางสื่อสารแสดงความคิดเห็นแนะนำผ่านทาง SOCIAL MEDIA หน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การบริการอินเตอร์เน็ตตำบล ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI internet)

ไปรษณีย์โทรเลข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีที่ทำการไปรษณีย์ย่อยอยู่ที่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 6  รับ – ฝาก จดหมายและพัสดุ แต่หากต้องการรับบริการโทรเลขต้องเดินทางไปใช้บริการที่ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอคูเมือง ตั้งอยู่ ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง ให้บริการไปรษณีย์โทรเลข จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ  พัสดุและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • โครงการพัฒนาระบบสาสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
  • ปรับปรุงพัฒนาเวบไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 
  • ปรับโครงสร้างระบบเพื่อรองรับการเข้าสำนักนักไร้กระดาษ
  • ปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบล