ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม

*******************************************

                   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

“ทุกสิ่งต้องสร้างทุกอย่างต้องมี”

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ค. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 113,407,000.00 64 104,290,000.00 61 103,640,000.00 61 105,440,000.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 27 12,442,000.00 25 30,200,000.00 25 12,200,000.00 25 12,290,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 2,163,500.00 14 840,000.00 14 1,140,000.00 13 1,090,000.00
การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย 7 280,000.00 6 260,000.00 6 260,000.00 6 260,000.00
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 325,000.00 3 220,000.00 3 220,000.00 3 220,000.00
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 25 2,425,000.00 21 680,000.00 21 680,000.00 21 680,000.00
รวม 165 131,042,500.00 133 136,490,000.00 130 118,140,000.00 129 119,980,000.00

 

ง. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 97 โครงการ งบประมาณ 45,886,960 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 14,004,200.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 18 28,884,260.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 965,500.00
การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย 7 70,000.00
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 168,000.00
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 22 1,795,000.00
รวม 97 45,886,960.00

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100%
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85.0 113.41 40.0 14.00 40.0 13.16 40.0 13.16 39.0 13.06
2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 27.0 12.44 18.0 28.88 15.0 25.11 15.0 25.11 15.0 25.11
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16.0 2.16 7.0 0.97 7.0 0.72 7.0 0.72 7.0 0.72
4.การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย 7.0 0.28 7.0 0.07 3.0 0.02 3.0 0.02 3.0 0.02
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.0 0.32 3.0 0.17 2.0 0.13 2.0 0.13 2.0 0.13
6.การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 25.0 2.42 22.0 1.80 13.0 1.12 13.0 1.12 13.0 1.12

จ. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว
 2. โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยหมู่ที่ 5
 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่
 7. โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง
 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง
 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด
 10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด
 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำดง
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกรูด
 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง
 14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก
 15. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17
 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19
 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญสุขหมู่ที่ 19 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 18. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19
 19. อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอคูเมือง
 20. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองดุมหมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโศกดู่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 22. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11
 23. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17
 24. โครงการก่อสร้างฝาย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10
 25. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10
 26. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18
 27. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม
 28. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านกรูด
 29. โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน ในเขตตำบลตูมใหญ่
 30. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3
 31. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน เขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่
 32. โครงการก่อสร้างฝายบ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17
 33. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง
 34. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง
 35. โครงการก่อสร้างถนนลายยางหมู่ที่ 6
 36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคนเจริญ หมู่ที 17
 37. โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านภายในเขตตำบลตูมใหญ่
 38. โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม
 39. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว-ตูมใหญ่
 40. โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13
 41. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.
 42. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 43. เบี้ยยังชีพคนพิการ
 44. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 45. โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 46. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนในเขตตำบล
 47. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 48. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่
 49. โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ
 50. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
 51. โครงรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 52. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 53. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่
 54. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 55. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
 56. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 57. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
 58. โครงการส่งเสริมอาชีพ
 59. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ
 60. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 61. โครงการเวทีเสวนา ไทยนิยม ยั่งยืน ตลาดท้องถิ่นสุขใจตูมใหญ่โฮมฮัก
 62. โครงการซ้อมแผนห้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 63. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
 64. โครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน
 65. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีที่ 3
 66. โครงการก่อสร้างกระถางคบเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 67. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน พนักงาน
 68. โครงการฝึกอบรมบุคลากร
 69. โครงการก่อสร้างอาคารและโรงเก็บพัสดุ
 70. โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านปะคำดง
 71. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล
 72. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
 73. อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
 74. อุดหนุโครงการงานรัฐพิธี
 75. อุดหนุนโครงการของดีอำเภอคูเมือง
 76. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันท์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 77. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
 78. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนาพิธีตำบลตูมใหญ่
 79. โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เคลื่อนที่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 80. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 18
 81. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหมูที่ 4
 82. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 13
 83. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 84. จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระบรมฉายาลักษณ์
 85. จัดซื้อปั้มน้ำเจ็ทคู่พร้อมอุปกรณ์

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

 

 

 

(นายชาตรี  ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่