ศูนย์ข้อมูล 2020

เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเพาะปลูกพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย และยางพารา ในฤดูการเก็บเกี่ยวเช่นอ้อย จะมีการเผาเพื่อตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเผาซังข้าวเพื่อเตรียมดิน  ทั้งในฤดูการเก็บเกี่ยวประชาชนส่วนใหญ่ออกจากบ้านเพื่อไปทำงานทำให้ภายในหมู่บ้านไม่มีคนเฝ้าระวังเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ทั้งไฟป่า และเหตุเพลิงไหม้ตามอาคารบ้านเรือน

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เล็งเห็นว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสำคัญตามอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนจึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามแผน ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักในความเสี่ยง

เพื่อฝึกซ้อมการใช้สัญญาณ ส่งสัญญาณ การติดต่อสื่อสาร และการเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการระงับอัคคีภัย

เพื่อวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการเกิดอัคคีภัย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีกำหนดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จึงประชาสััมพันธ์เชิญชวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมซ้อมแผนดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

กรณีมีเอกสารแนบ
Facebook
Twitter
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ปริมาณดินขุด 52,207.93 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 ตามประก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 256 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด 2566 ตามที่อ

Download