ประกอบการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook
Twitter
LinkedIn