การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

งานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            

การจดทะเบียนพาณิชย์

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ
สำนัก ปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
โทรศัพท์: 0 4466-6322
โทรสาร : 0 4466-6322

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

1 ยื่นคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

2.ตรวจเอกสาร

2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ

3.ชำระค่าธรรมเนียม

3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์และชำระค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต    องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอ
ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ
3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์และชำระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารประกอบการยื่น

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)                                                   จำนวน  1 ฉบับ                                 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                             จำนวน  1   ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                          จำนวน   1   ฉบับ
4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่จำนวน 1   ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
  หรือสำเนาสัญญาเช่า                                                                         จำนวน   1   ฉบับ
 • แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญ
  บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                                                   จำนวน   1   ฉบับ

5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ                                                จำนวน   1   ฉบับ
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นำใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย

 • กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์
 • เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
 • เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน

ค่าธรรมเนียม

ที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50

2

คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

20

3

คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ

20

4

คำร้องขอรับใบแทน

30

5

คำร้องขอรับรองสำเนา

30

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.toomyai.go.th/