การจดทะเบียนพาณิชย์
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 4466-6322 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
โทรสาร : 0 4466-6322 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บไซต์ : https://www.toomyai.go.th/

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ
1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอ
ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ หลักฐานต่างๆ
3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
และชำระค่าธรรมเนียม

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

เอกสารประกอบการยื่น
1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จำนวน 1 ฉบับ
4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสำเนาสัญญาเช่า จำนวน 1 ฉบับ
• แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป จำนวน 1 ฉบับ
5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นำใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย
• กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน

ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50
2 คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20
3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20
4 คำร้องขอรับใบแทน 30
5 คำร้องขอรับรองสำเนา 30

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : https://www.toomyai.go.th/

Download