การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

งานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            

การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
โทรศัพท์: 0 4466-6322
โทรสาร : 0 4466-6322

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

กำหนดให้ผู้ที่ดำเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดำเนินกิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดำเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 71)   ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76)

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

1.ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

* รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ

2.ตรวจเอกสาร

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  ตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน

3.ออกบอนุุญาต

3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์และชำระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี

ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

* รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 ตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน

ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายปี ปีละ 5,000 บาท

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.toomyai.go.th/