DWQA Questionsหมวดหมู่: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /พิการ /ผู้ป่วยแนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
admin ทีมงาน asked 1 เดือน ago
แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 เดือน ago
แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2566
     แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
      องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
3.บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ)
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้นำ
หนังสือมอบอำนาจ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ)
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ 
5.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
6.ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**