[featured_image]
  • Version
  • Download 677
  • File Size 179.54 KB
  • File Count 1
  • Create Date 30 สิงหาคม 2017
  • Last Updated 31 สิงหาคม 2017

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

Attached Files

FileAction
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf.pdfViewDownload
Download