ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 การประชาสัมพันธ์

31 รายงานผลการดำเนินการเพื่้อจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสาร   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ชื่อโครงการ/กิจกรรม การควบคุมงานจ้าง/ตรวจรับงานจ้าง ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกา

อ่านต่อ »
7 การประชาสัมพันธ์

30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ดาวน์โหลดเอกสาร   ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หร

อ่านต่อ »
7 การประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 4 ว่าด้วยการพัฒนารับราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยมี

อ่านต่อ »
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การฝึกรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติ-Do-dont ดาวน์โหลดเอกสาร 2567 กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  เมื่อวันที่  24 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  นำโดย  นายชาตรี 

อ่านต่อ »
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2667

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   แผนการดำเนินงานการพัฒนาแผนกำลังคนและระ

อ่านต่อ »