ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

15.2ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.92-004 สายบ้านโนนเจริญ – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ กล้าง 6 เมตร ยาว 3,044 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,264 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 ITA 2024 Facebook Twitter LinkedIn

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระท

อ่านต่อ »
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในกา

อ่านต่อ »
7 การประชาสัมพันธ์

32 แผนปฎิบัติการป้องกันทุตจริจ

ดาวน์โหลดเอกสาร   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ชื่อโครงการ/กิจกรรม การควบคุมงานจ้าง/ตรวจรับงานจ้าง ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกา

อ่านต่อ »
7 การประชาสัมพันธ์

31 รายงานผลการดำเนินการเพื่้อจัดการความเสี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสาร   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ชื่อโครงการ/กิจกรรม การควบคุมงานจ้าง/ตรวจรับงานจ้าง ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกา

อ่านต่อ »
30 ประเมินความเสี่ยง

30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ดาวน์โหลดเอกสาร   ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หร

อ่านต่อ »
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การฝึกรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติ-Do-dont ดาวน์โหลดเอกสาร 2567 กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  เมื่อวันที่  24 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  นำโดย  นายชาตรี 

อ่านต่อ »