27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 2566

Read More »
27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »
27 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read More »
Download