26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

 

                     ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 4 ว่าด้วยการพัฒนารับราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว

                        ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงมีนโยบายและเจตนารมณ์ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรทุกคน
“งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

                   จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                              ประกาศ  ณ  วันที่   14    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖6

                                                ลงชื่อ

                                                                (นายชาตรี  ศรีตะวัน)
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่