21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ