08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปี

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ********************                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอ

อ่านต่อ »

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ********************                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอ

อ่านต่อ »

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับความเห็นชอบจากคระกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตูมใหญ่ เรียบร้อยแล้ว อาศัยความตามข้อ 26(2)และข้อ 27 แห่งระเบ

อ่านต่อ »