ประปา

ข้อมูลพื้นฐานด้านประปาหมู่บ้าน

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
90%

การประปา

ระบบ ประปาหมู่บ้าน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้านแล้ว จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย  บ้านตูมใหญ่  บ้านทุ่งสว่าง  บ้านหนองดุม  บ้านหนองตาด  บ้านโนนเจริญ  บ้านปะคำดง  บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง  บ้านกระทุ่มนอก  บ้านโคกสำราญ  บ้านเมืองกับ  บ้านแคนเจริญ  บ้านหนองบัวพัฒนาและบ้านใหม่เจริญสุข  ประมาณ   ๒,๖๗๔  หลังคาเรือน แต่ก็ยังคงมีปัญหาในส่วนที่คุณภาพของน้ำประปายังคงไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงในเรื่องระบบกรองน้ำให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบางหมู่บ้านประสบปัญหา การบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้าน อันเนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมมีมติ ยกกิจการประปาให้กลับมาอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง