วันที่ 8 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น3ทีม ภายในวันเดียว 19หมู่บ้าน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินเดินทางมารับตามกำหนดเวลาให้หมาย ให้ขอรับได้เ้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในวันเวลาราชการ