สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามมาตรา  9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

**************************

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามแบบ สขร.1 นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตามแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563

 

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี     ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่