สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วันทำสัญญา โดยสังเขป
1 จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ำ  จำนวน 2 เครื่อง            8,660  เฉพราะเจาะจง  ร้านหนองขวางไดนาโม             8,660  ร้านหนองขวางไดนาโม      8,660.00 184/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 2/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2 โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง          75,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง           75,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง    75,000.00 48/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 2/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3 โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ        149,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง         149,000  หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  149,000.00 49/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 2/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม)          28,800  เฉพราะเจาะจง  หจก.บุรีรัมย์ซับพลาย           28,800  หจก.บุรีรัมย์ซับพลาย    28,800.00 48/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 9/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5 จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน            2,400  เฉพราะเจาะจง  ร้านอรอุมา             2,400  ร้านอรอุมา      2,400.00 49/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 11/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
6 จัดซื้อทรายเคลือบเทมีฟอส          63,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.ฤทธิเกียรซับพลาย           63,000  หจก.ฤทธิเกียรซับพลาย    63,000.00 50/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 11/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ        120,600  เฉพราะเจาะจง  หจก.บุรีรัมย์ซับพลาย         120,600  หจก.บุรีรัมย์ซับพลาย  120,600.00 51/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 12/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน          21,870  เฉพราะเจาะจง  หจก.พาณิชย์ศึกษา           21,870  หจก.พาณิชย์ศึกษา    21,870.00 52/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 15/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
9 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม          15,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี           15,000  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี    15,000.00 185/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
10 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพฐ   240,981.12  เฉพราะเจาะจง  วิทยาลัยเกษตรและเทค    240,981.12  วิทยาลัยเกษตรและเทค  240,981.12  3/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  โนโลยี  โนโลยี 15/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพด     43,541.76  เฉพราะเจาะจง  วิทยาลัยเกษตรและเทค      43,541.76  วิทยาลัยเกษตรและเทค    43,541.76  4/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  โนโลยี  โนโลยี 15/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว            2,580  เฉพราะเจาะจง  ร้านอรอุมา             2,580  ร้านอรอุมา      2,580.00 53/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 22/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง            3,706  เฉพราะเจาะจง  หจก.เรืองแสงไทย             3,706  หจก.เรืองแสงไทย      3,706.00 54/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 22/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14 จัดซื้อสารส้มชนิดก้อน          19,500  เฉพราะเจาะจง  หจก.ฤทธิเกียรซับพลาย           19,500  หจก.ฤทธิเกียรซับพลาย    19,500.00 55/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 23/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เจลแอลกอฮอล์)          10,500  เฉพราะเจาะจง  ร้านหมอยาคูเมือง           10,500  ร้านหมอยาคูเมือง    10,500.00 56/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 23/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16 จัดซื้อตู้บานเลือนกระจก            9,000  เฉพราะเจาะจง  ร้านโชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์             9,000  ร้านโชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์      9,000.00 57/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 25/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
17 จัดซื้อตู้บานทึบ          16,500  เฉพราะเจาะจง  ร้านโชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์           16,500  ร้านโชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์    16,500.00 58/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 25/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า          30,020  เฉพราะเจาะจง  หจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์           30,020  หจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์    30,020.00 59/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 25/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
19 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุจินท์  เพชรเด็ด             8,000  นายสุจินท์  เพชรเด็ด      8,000.00 187/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
20 จ้างเหมาบริการงานธุรการ            8,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี             8,000  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี      8,000.00 188/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
21 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายตุลากาญจน์ ยันระหา             8,000  นายตุลากาญจน์ ยันระหา      8,000.00 189/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22 จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า            8,000  เฉพราะเจาะจง  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน             8,000  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน      8,000.00 190/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
หน้าที่จัดเก็บ) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
23 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายทนงศักดิ์  ทุมดี             8,000  นายทนงศักดิ์  ทุมดี      8,000.00 191/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
24 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์             8,000  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์      8,000.00 192/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.8            8,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า             8,000  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า      8,000.00 193/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.10            7,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.วันเพ็ญ  จุลสม             7,000  น.ส.วันเพ็ญ  จุลสม      7,000.00 194/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
27 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์             8,000  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์      8,000.00 195/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
28 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์             8,000  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์      8,000.00 196/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
29 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเวช  ยิ้มรัมย์             8,000  นายเวช  ยิ้มรัมย์      8,000.00 197/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
30 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายอ้วน  ชะชางรัมย์             8,000  นายอ้วน  ชะชางรัมย์      8,000.00 198/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
31 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายฐาปกรณ์  มูลหอม             8,000  นายอ้วน  ชะชางรัมย์      8,000.00 199/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
32 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ            8,000  เฉพราะเจาะจง  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ             8,000  นายฐาปกรณ์  มูลหอม      8,000.00 200/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
33 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพฐ   149,322.78  เฉพราะเจาะจง  วิทยาลัยเกษตรและเทค    149,322.78  วิทยาลัยเกษตรและเทค  149,322.78  5/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  โนโลยี  โนโลยี 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
34 จัดซื้ออาหารเสริมนม สพด     37,369.46  เฉพราะเจาะจง  วิทยาลัยเกษตรและเทค      37,369.46  วิทยาลัยเกษตรและเทค    37,369.46  6/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  โนโลยี  โนโลยี 30/6/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents() #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig() #2 {main} thrown in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52