สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วันทำสัญญา โดยสังเขป
1 โครงการขุดลอกสระน้ำ  หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม               385,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง               385,000  หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          385,000.00 38/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.ประสารยาพัฒนา               386,000 5/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2 โครงการขุดเจาะบาดาล  หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ                 76,000  เฉพราะเจาะจง  นายเยอะ  ควรคำนึง                 76,000  นายเยอะ  ควรคำนึง            76,000.00 39/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 8/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ                 20,300  เฉพราะเจาะจง  ร้านหมอยาคูเมือง                 20,300  ร้านหมอยาคูเมือง            20,300.00 43/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 8/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                 21,480  เฉพราะเจาะจง  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์                 21,480  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์            21,480.00 44/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 13/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ                 93,000  เฉพราะเจาะจง  นางสงวน  นามสาย                 93,000  นางสงวน  นามสาย            93,000.00 40/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 19/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
6 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 18               459,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง               459,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          459,000.00 41/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านหนองบัวพัฒนา  2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง               460,000 20/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
7 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7               265,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง               265,000  หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          265,000.00 42/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านทุ่งสว่าง  2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง               266,000 20/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 16               122,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง               122,000  หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          122,000.00 43/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านเมืองกับ  2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง               123,000 20/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางปะคำสำโรง-หนองไผ่            8,552,000  ประกาศ  1.หจก.ส.ภูทอง            8,552,000  หจก.ส.ภูทอง       8,552,000.00 44/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  เชิญชวน  2.ศราวุธการโยธา            8,572,900 26/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางโคกสำราญ-ปะคำสำโรง            8,224,000  ประกาศ  1.หจก.ส.ภูทอง            8,224,000  หจก.ส.ภูทอง       8,224,000.00 45/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  เชิญชวน  2.ศราวุธการโยธา            8,244,900 26/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11 โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญ               305,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ประสารยาพัฒนา               305,000  หจก.ประสารยาพัฒนา          305,000.00 46/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง               307,000 27/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
12 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง            2,871,000  ประกาศ  1.หจก.พยัคฆ์เกษมทรัพย์            2,871,000  หจก.พยัคฆ์เกษมทรัพย์       2,871,000.00 47/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  เชิญชวน  2.หจก.รุ่งเรืองมนตรีก่อสร้าง            2,927,800 27/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 3.โมเสคดี”ซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น            2,976,800 เอกสารถูกต้องครบถ้วน
 4.หจก.บุรีรัมย์ยศพนธ์            2,988,000
 5.ชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์            3,089,000
 6.หจก.ธัชนพวิศวกิจ            3,239,000
 7.หจก.สุรเดช ส.เจริญกิจ            3,278,000
 8.หจก.ส.สุรัสวดี            3,399,999
 9.หจก.เอ็นเอสดับเบิ้ลยู            3,400,000
 10.หจก.ตั้งชุนเส็ง  2 ค้าวัสดุ            3,458,000
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                   5,800  เฉพราะเจาะจง  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์                   5,800  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์              5,800.00 45/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 28/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์                   5,400  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์                   5,400  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์              5,400.00 46/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 28/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                   9,730  เฉพราะเจาะจง  ร้านศึกษาภัณฑ์                   9,730  ร้านศึกษาภัณฑ์              9,730.00 47/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 28/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ นข 3889              1,575.58  เฉพราะเจาะจง  หจก.โตโยต้าจำกัด              1,575.58  หจก.โตโยต้าจำกัด 170/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 28/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
17 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุจินท์  เพชรเด็ด                   8,000  นายสุจินท์  เพชรเด็ด              8,000.00 171/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
18 จ้างเหมาบริการงานธุรการ                   8,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี                   8,000  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี              8,000.00 172/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
19 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายตุลากาญจน์ ยันระหา                   8,000  นายตุลากาญจน์ ยันระหา              8,000.00 173/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
20 จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน                   8,000  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน              8,000.00 174/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
หน้าที่จัดเก็บ) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
21 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายทนงศักดิ์  ทุมดี                   8,000  นายทนงศักดิ์  ทุมดี              8,000.00 175/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์                   8,000  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์              8,000.00 176/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
23 จ้างเหมาบริการคนสวน                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายอ้วน  ชะชางรัมย์                   8,000  นายอ้วน  ชะชางรัมย์              8,000.00 177/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
24 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายฐาปกรณ์  มูลหอม                   8,000  นายฐาปกรณ์  มูลหอม              8,000.00 178/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเวช  ยิ้มรัมย์                   8,000  นายเวช  ยิ้มรัมย์              8,000.00 179/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์                   8,000  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์              8,000.00 180/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
27 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ                   8,000  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ              8,000.00 181/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
28 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ                   7,000  เฉพราะเจาะจง  นายประคอง  ดีเลิศ                   7,000  นายประคอง  ดีเลิศ              7,000.00 182/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
29 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ                   8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์                   8,000  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์              8,000.00 183/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 29/5/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน