สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วันทำสัญญา โดยสังเขป
1 จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น          100,000  เฉพราะเจาะจง  สหกรณ์การเกษตร          100,000  สหกรณ์การเกษตร      100,000.00 35/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.)  คูเมืองจำกัด  คูเมืองจำกัด 1/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัส              3,265  เฉพราะเจาะจง  นายสุปรีดี  สุขเกษม              3,265  นายสุปรีดี  สุขเกษม          3,265.00 148/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
โคโรน่า 19 3/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3 โครงการเจาะบาดาลบ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 3            86,000  เฉพราะเจาะจง  นายเยอะ  ควรคำนึง            86,000  นายเยอะ  ควรคำนึง        86,000.00 34/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 3/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
4 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โควิดและป้ายกักตัว            24,500  เฉพราะเจาะจง  นายสุปรีดี  สุขเกษม            24,500  นายสุปรีดี  สุขเกษม        24,500.00 149/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 419-57-0006              2,900  เฉพราะเจาะจง  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์              2,900  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์          2,900.00 150/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
6 จัดซื้อวัสดุและวิทยาศาสตร์การแพทย์            19,700  เฉพราะเจาะจง  ร้านA.S เดมชายด์            19,700  ร้านA.S เดมชายด์        19,700.00 36/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
7 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์            44,500  เฉพราะเจาะจง  บจก.ไบโอเมดิคอลเธินจิเนียริ่ง            44,500  บจก.ไบโอเมดิคอลเธินจิเนียริ่ง        44,500.00 37/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8 จัดซื้อชุดออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง            25,000  เฉพราะเจาะจง  ร้านต.เจริญ            25,000  ร้านต.เจริญ        25,000.00 38/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
9 จัดซื้อถุงมือยางและน้ำยาฆ่าเซื้อไวรัส            24,400  เฉพราะเจาะจง  ร้านหมอยาคูเมือง            24,400  ร้านหมอยาคูเมือง        24,400.00 39/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
10 จัดซื้อถังฉีดพ่นละอองฟอย              6,750  เฉพราะเจาะจง  ร้านเรืองแสงไทย              6,750  ร้านเรืองแสงไทย          6,750.00 40/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 15/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11 จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อไวรัส              4,500  เฉพราะเจาะจง  นายทวีศักดิ์  มูลหอม              4,500  นายทวีศักดิ์  มูลหอม          4,500.00 151/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 21/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
12 โครงการก่อสร้างหอถังสูง  บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7          428,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          428,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          428,000 35/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  2.หจก.กลันทาพาณิชย์          428,750 23/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
13 โครงการขุดลอกสระน้ำ  บ้านโนนเจริญ  หมู่ที่ 10          470,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          470,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      470,000.00 36/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          471,000 24/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14 โครงการขุดลอกสระน้ำ  บ้านโนนเจริญ  หมู่ที่ 11            68,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง            68,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง        68,000.00 37/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง            69,000 24/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              1,250  เฉพราะเจาะจง  ร้าน ดี เค ก๊อปปี้              1,250  ร้าน ดี เค ก๊อปปี้          1,250.00 152/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 24/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง/อาหารกลางวัน              8,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี              8,000  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี          8,000.00 153/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ตลาดรักศัรทรา 28/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานปลัด อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
17 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการตลาดรักศัรทรา          106,874  เฉพราะเจาะจง  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          106,874  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      106,874.00 154/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 28/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
18 จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการตลาดรักศัรทรา            25,700  เฉพราะเจาะจง  นายสุปรีดี  สุขเกษม            25,700  นายสุปรีดี  สุขเกษม        25,700.00 155/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 28/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
19 จัดซื้อนั่งร้าน            18,480  เฉพราะเจาะจง  ร้านเรืองแสงไทย            18,480  ร้านเรืองแสงไทย        18,480.00 41/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 28/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
20 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โทรโข่ง)              1,498  เฉพราะเจาะจง  ร้านศิริอิเล็กทรอนิกส์              1,498  ร้านศิริอิเล็กทรอนิกส์          1,498.00 42/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
21 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุจินท์  เพชรเด็ด              8,000  นายสุจินท์  เพชรเด็ด          8,000.00 156/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22 จ้างเหมาบริการคนสวน              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายฐาปกรณ์  มูลหอม              8,000  นายฐาปกรณ์  มูลหอม          8,000.00 157/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
23 จ้างเหมาบริการงานธุรการ              8,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี              8,000  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี          8,000.00 158/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
24 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายตุลากาญจน์ ยันระหา              8,000  นายตุลากาญจน์ ยันระหา          8,000.00 159/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25 จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า              8,000  เฉพราะเจาะจง  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน              8,000  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน          8,000.00 160/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
หน้าที่จัดเก็บ) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายทนงศักดิ์  ทุมดี              8,000  นายทนงศักดิ์  ทุมดี          8,000.00 161/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
27 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์              8,000  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์          8,000.00 162/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
28 จ้างเหมาบริการคนสวน              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายอ้วน  ชะชางรัมย์              8,000  นายอ้วน  ชะชางรัมย์          8,000.00 163/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
29 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสมัย  ดารินรัมย์              8,000  นายสมัย  ดารินรัมย์          8,000.00 164/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
30 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเวช  ยิ้มรัมย์              8,000  นายเวช  ยิ้มรัมย์          8,000.00 165/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
31 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์              8,000  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์          8,000.00 166/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
32 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ              8,000  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ          8,000.00 167/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
33 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              7,000  เฉพราะเจาะจง  นายประคอง  ดีเลิศ              7,000  นายประคอง  ดีเลิศ          7,000.00 168/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
34 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์              8,000  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์          8,000.00 169/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 30/4/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents() #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig() #2 {main} thrown in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52