สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่สัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วันทำสัญญา โดยสังเขป
1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 6          214,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          214,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      214,000.00 27/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านตูมใหญ่  2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          215,000 5/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 11          214,000  เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          214,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          214,000 28/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านปะคำดง  2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          215,000 5/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3 จ้างเหมาคีย์ข้อมูลสุนัขและแมว              7,095  เฉพราะเจาะจง  นางรุ่งไรริน  ช่วยรัมย์              7,095  นางรุ่งไรริน  ช่วยรัมย์          7,095.00 126/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 6/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
4 จ้างเหมาจัดทำแบบพิมพ์          4,119.50  เฉพราะเจาะจง  ร้านเรวัต          4,119.50  ร้านเรวัต          4,119.50 127/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 6/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตร์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า                    900  เฉพราะเจาะจง  ร้านเอสพีดีไซน์                    900  ร้านเอสพีดีไซน์               900.00 128/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 9/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
6 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า            67,125  เฉพราะเจาะจง  ร้านA.S เดมไช            67,125  ร้านA.S เดมไช        67,125.00 24/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 9/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
7 จัดซื้ออุปกรณ์ฉีดยาโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า              5,850  เฉพราะเจาะจง  ร้านA.S เดมไช              5,850  ร้านA.S เดมไช          5,850.00 25/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 9/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8 จัดซื้ออุปกรณ์ทำหน้ากาอนามัย            46,170  เฉพราะเจาะจง  ร้านส.จักรสยาม            46,170  ร้านส.จักรสยาม        46,170.00 26/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 10/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
9 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 2          129,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          129,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      129,000.00 29/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านตูมใหญ่ 11/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
10 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 3          113,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          113,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      113,000.00 30/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านตูมใหญ่ 11/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 15          129,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          129,000  หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      129,000.00 31/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
บ้านตูมใหญ่ 11/3/256. ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
12 จ้างเหมาจัดทำอาหารโครงการป้องกันCovid-19            20,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี            20,000  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี        20,000.00 129/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 12/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
13 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันCovid-19                900  เฉพราะเจาะจง  ร้านเอสพีดีไซน์                900  ร้านเอสพีดีไซน์            900.00 130/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 12/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14 จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตในการทำหน้ากาอนามัย              9,500  เฉพราะเจาะจง  นางสาวภัสสร์อร  เงินสยาม              9,500  นางสาวภัสสร์อร  เงินสยาม          9,500.00 27/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 12/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน            10,265  เฉพราะเจาะจง  หจก.พาณิชย์ศึกษา            10,265  หจก.พาณิชย์ศึกษา        10,265.00 28/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 16/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์            25,300  เฉพราะเจาะจง  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์            25,300  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์        25,300.00 29/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 16/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา              8,680  เฉพราะเจาะจง  หจก.กลันทาพาณิชย์              8,680  หจก.กลันทาพาณิชย์          8,680.00 30/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 17/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
18 จัดซื้อวัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น              1,000  เฉพราะเจาะจง  ร้านอรอุมา              1,000  ร้านอรอุมา          1,000.00 31/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 17/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
19 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ                500  เฉพราะเจาะจง  ร้านอรอุมา                500  ร้านอรอุมา            500.00 32/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 17/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
20 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน            13,480  เฉพราะเจาะจง  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์            13,480  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์        13,480.00 131/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 18/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
21 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่  10          413,000  เฉพราะเจาะจง  หจก.กลันทาพาณิชย์          413,000  หจก.กลันทาพาณิชย์      413,000.00 32/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 18/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม              1,050  เฉพราะเจาะจง  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี          1,050.00 132/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประชุมสภา 20/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานปลัด อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
23 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน              3,200  เฉพราะเจาะจง  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์              3,200  หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์          3,200.00 201/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา)  เซอร์วิส  เซอร์วิส 23/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
24 จัดซื้ออุปกรณ์ DLTV            29,500  เฉพราะเจาะจง  ร้านเพื่อนคอม            29,500  ร้านเพื่อนคอม        29,500.00 33/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 23/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อ          187,250  เฉพราะเจาะจง  บจก.ไบโอเมดิคอลเธินจิเนียริ่ง          187,250  บจก.ไบโอเมดิคอลเธินจิเนียริ่ง      187,250.00 34/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ควบคุมโรค 27/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าสนามฟุตบอล        5,000,000  ประกาศเชิญชวน  1.หจก.ภูศิลา        5,000,000  หจก.ภูศิลา    5,000,000.00 33/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
อบต.ตูมใหญ่ 3 ถึงสามแยกศูนย์เด็กตูมใหญ่  2.หจก.สภูทอง    5,031,996.86 30/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนโยธา) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
27 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุจินท์  เพชรเด็ด              8,000  นายสุจินท์  เพชรเด็ด          8,000.00 134/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
28 จ้างเหมาบริการคนสวน              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายฐาปกรณ์  มูลหอม              8,000  นายฐาปกรณ์  มูลหอม          8,000.00 135/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานปลัด อบต.) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
29 จ้างเหมาบริการงานธุรการ              8,000  เฉพราะเจาะจง  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี              8,000  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี          8,000.00 136/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
30 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายตุลากาญจน์ ยันระหา              8,000  นายตุลากาญจน์ ยันระหา          8,000.00 137/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
31 จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า              8,000  เฉพราะเจาะจง  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน              8,000  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน          8,000.00 138/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
หน้าที่จัดเก็บ) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนการคลัง อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
32 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายทนงศักดิ์  ทุมดี              8,000  นายทนงศักดิ์  ทุมดี          8,000.00 139/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
33 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์              8,000  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์          8,000.00 140/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนโยธา) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
34 จ้างเหมาบริการคนสวน              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายอ้วน  ชะชางรัมย์              8,000  นายอ้วน  ชะชางรัมย์          8,000.00 141/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
35 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสมัย  ดารินรัมย์              8,000  นายสมัย  ดารินรัมย์          8,000.00 142/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
36 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเวช  ยิ้มรัมย์              8,000  นายเวช  ยิ้มรัมย์          8,000.00 143/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
37 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์              8,000  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์          8,000.00 144/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
กู้ชีพกูภัย 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
38 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ              8,000  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ          8,000.00 145/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
39 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              7,000  เฉพราะเจาะจง  นายประคอง  ดีเลิศ              7,000  นายประคอง  ดีเลิศ          7,000.00 146/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน
40 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ              8,000  เฉพราะเจาะจง  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์              8,000  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์          8,000.00 147/2563 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย 31/3/2563 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
(สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.) เอกสารถูกต้องครบถ้วน