รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
อบต.ตูมใหญ่ คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
1. อุอหนุนไฟฟ้าอำเภอคูเมือง เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคูเมือง ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีไฟฟ้าอย่างพอเพียงและทั่วถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
2. อุอหนุนโครงการอาหารกลางวัน สพฐ. เพื่อเสริมสร้างโภชนาการของเด็กนักเรียน อาหารกลางวัน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีโภชนาการอาหารที่ดี ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
3. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 โครงการ เหล่ากาชาดมีรายได้จัดปริการสาธารณประโยชน์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
4. อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่ออุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง อุดหนุนประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ สืบสานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
5. อุดหนุนคณะกรรรมการหมู่บ้านตามอำนวจหน้าที่ เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามอำนาจหน้าที่ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามอำนาจหน้าที่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

ข้อมูล ณ 06/09/2560