รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๓
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
อบต.ตูมใหญ่ คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
1. โครงการซ่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
2. โครงการชุดลอกลำห้วย เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ลำห้วย 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
3. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.2039 สามแยกนาฝาย-บ้านตูมใหญ่ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนลาดยางแอสฟัลติก 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกระทุ่มนอกหมู่ที่ 14 เชื่อมตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนลาดยางแอสฟัลติก 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ เส้นทางเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองดุมหมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโศกดู่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกปลอกภัยในการคานาคมขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟัลติก 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ระยะทางที่ทำได้ มีความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านกรูด – บ้านปะคำสำโรง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกในการมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองไผ่ดงหมู่ที่ 13 เชื่อม ตำบลต่อสามแยกบ้านการะโก ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟัลติก 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
8. โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองบัวหมู่ที่ 1 – ปะคำสำโรง หมู่ที่ี 4 ตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์ ประชาชนมีความสะดวกปลอดภ้ยในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยางแอสฟัลติก 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ถนนลาดยาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
9. โครงการขุดลอกห้วยลึกฝายตาสี หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วย 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
10. โครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเษตร แก้มลิงเก็บน้ำ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ทีแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
11. โกครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกะบะหมู่ที่ 19 เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเษตร แก้มลิงเก็บน้ำ 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
ข้อมูล ณ 06/09/2560

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents() #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig() #2 {main} thrown in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52