รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2667

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2667

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี 2667

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

 

  1. แผนการดำเนินงานการพัฒนาแผนกำลังคนและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management)

 

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลลการดำเนินการ

1

การจัดทำแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 พ.ค. – 30 ต.ค. 67

1.

-ตามมติ ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ 9 /2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567-2569)

-อบต.ตูมใหญ่ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2567-2569) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2566

2

กิจกรรมเสริมสร้างสวัสดิการและการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

1 ต.ค.65 

ถึง 30 ก.ย.66

-กิจกรรมอวยพรวันเกิด พนักงาน เมื่อครบรอบวันคล้ายวันเกิด

1,200,000

1,145,082.80

1-31 ธ.ค.66

-การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. แผนการดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (Human Resources Development)

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลลการดำเนินการ

1

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน

350,000

350,000

25-29 มี.ค. 66

-คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่าย รวม 120  คน  เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของ อบต. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น

2

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมพัฒนาสร้างพลเมืองดี 

วิถีประชาธิปไตย  

25,000

9,075

5 ก.ค.66 

ถึง 19 ก.ย.66

-กิจกรรมที่  1 ดำเนินการในวันที่  5  กรกฎาคม  2566   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล      ตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

-กิจกรรมที่  2  ดำเนินการในวันที่  24  สิงหาคม  2566  ณ  วัด บ้านสวายสอ  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอ    คูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

-กิจกรรมที่  3  ดำเนินการในวันที่  25  สิงหาคม  2566  ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

-กิจกรรมที่  4  ดำเนินการในวันที่  19  กันยายน  2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล      ตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

-กิจกรรมที่  5  ดำเนินการในวันที่  19  กันยายน  2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบล     ตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 25-29 มี.ค. 66

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่าย รวม 120  คน

2

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมพัฒนาสร้างพลเมืองดี 

วิถีประชาธิปไตย  

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างจำนวน 40 คน

 สถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง  

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โครงการที่ฝึกอบรม

สถานที่ /วันเดือนปี

 

1

พ.จ.ต.รุ่งนาวี  ภูชุม

ปลัด อบต.

การบริหารกองทุนหลักสุขภาพฯ  การดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามประกาศ สปสช. เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561 รวมแก้ไข ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2565  การดำเนินงานอาสาสมัครบริบาล  และจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพ กปท.1-10

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17 – 19  ก.พ. 66

2

นางดารารัตน์  อินทร์โท่โล่

รอง ปลัด อบต.

การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญาจ้าง ตาม ว452

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก

27-30 มิ.ย.66

3

นางชัชฎาภรณ์  พัวนิรันดร์กูล

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

9-11 มิ.ย.66

4

นายธรรม์ธวัช  ยันระหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

19-ก.ย.-66

5

นางสาวภัชราภรณ์  วงศ์ยาฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

9-11 มิ.ย.66

6

นางสาวจริญญา  ผาสุข

นิติกร

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่  การดำเนินการทางวินัยและการโต้แย้งคำสั่ง  สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมคลอีสาณ

17-20 ส.ค.66

7

นางราตรี  ปราบหนองบัว

นักจัดการงานทั่วไป

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

19-ก.ย.-66

 

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

1.ด้านการสรรหา

 

1.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนย้าย

1.ดำเนินการร้องขอให้ สกถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนใน ตำแหน่งที่ว่าง  และดำเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2  อัตรา  ดังนี้

      1.1 นางสาวปรียาภัทร  ศักดิ์คำดวง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

      1.2  นางสาววรัญญา  ผันอากาศ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

     ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ  โดยบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสังกัด  อบต.ตูมใหญ่  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2566  ตามคำสั่ง อบต.ตูมใหญ่ที่  136/2565  ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2565

1.2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

1. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ในตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด สำนักปลัด

     1.1  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

     1.2ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา  ดำเนินการเสร็จสิ้นขบวนการ และออก คำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามคำสั่ง อบต.ตูมใหญ่ ที่  182/2565    ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2565 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นนโยบาย

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

1.    ด้านการสรรหา

 

1.3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

-ดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล  ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  จำนวน  3  คน  ดังนี้

1. นายชูชาติ  พลสงคราม  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลื่อนระดับเป็น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตามคำสั่ง อบต.ตูมใหญ่ที่ 84/2565  ลงวันที่  28  มีนาคม 2565

2. นายพูนพิพัฒน์  พันธุมาศโกมล  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  เลื่อนระดับเป็น  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ตามคำสั่ง อบต.ตูมใหญ่ที่  139/2565  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2565 

3.  นางศรันย์พร   พรมนัด  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลื่อนระดับเป็น ตำแหน่ง  ธุรการชำนาญงาน

4. นายนรินทร์  ดอมไธสง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  เลื่อนระดับเป็น  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชำนาญงาน  ตามคำสั่ง อบต.ตูมใหญ่ ที่ 161/2565 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2565 

2. ด้านการพัฒนา

2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯให้ สอดคล้องตามความจำเป็น

– มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 -2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อ พัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา บุคลากรฯ

2.2 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

– หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อ พัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน

ประเด็นนโยบาย

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

2. ด้านการพัฒนา

2.3 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

– หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบพร้อมทั้ง ติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั้น พื้นฐานของพนักงาน

3.ด้านการธำรง รักษาไว้ และ แรงจูงใจ

3.1 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ

-หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา

3.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้

– หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1-2 /2565 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1-2/2565 ตามคำสั่งเลื่อน ขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว

3.4 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนรวมในการ ทำงาน

-ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

 -มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

 -จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล

–จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ประเด็นนโยบาย

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

4.ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ วินัยข้าราชการ

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง

4.3 จัดทำโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 

-ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565  จัดทำโครงการเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่