ศูนย์ข้อมูล 2020

เรื่อง: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี  ๒๕62

วันพุธ  ที่  14  สิงหาคม  ๒๕62 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

****************

ผู้มาประชุม

ที่

ชื่อ  –  สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายอนุรักษ์        แป่มจำนัก

ประธานสภา  อบต.

อนุรักษ์     แป่มจำนัก

 

2

นายบุญมี          ดีรื่นรัมย์

รองประธานสภา อบต.

บุญมี        ดีรื่นรัมย์ 

 

3

พันจ่าตรีรุ่งนาวี  ภูชุม

เลขานุการสภา อบต.

รุ่งนาวี  ภูชุม

 

4

นายบุญเรือง       ทองเรือง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

บุญเรือง     ทองเรือง

 

5

นายสมร            กันนุลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

สมร          กันนุลา

 

6

นายศรชัย          ปุริตังสันโต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ศรชัย       ปุริตังสันโต

 

7

นายสมพาน        เบ็ญจมาศ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

สมพาน      เบ็ญจมาศ

 

8

นายอนันท์   สว่างไสว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

อนันท์  สว่างไสว

 

9

นายธรรมปพน  เยรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ธรรมปพน  เยรัมย์

 

10

นางบุญหลาย      หนูไธสง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

บุญหลาย    หนูไธสง

 

11

นางสำเนียง  ปะวะภูทะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

สำเนียง  ปะวะภูทะ

 

12

นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

หงษ์ทอง   ปรีชานนท์

 

๑3

นายฉลอง          ปะสีละเตสัง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ฉลอง        ปะสีละเตสัง

 

๑4

นางดวงใจ         เกมะหายุง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ดวงใจ       เกมะหายุง

 

๑5

นายสราวุฒิ        เกมะหายุง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

สราวุฒิ      เกมะหายุง

 

๑6

นายสมโพธิ์        ศาลาแดง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

สมโพธิ์      ศาลาแดง

 

17

นายจำรัส          พันธราช

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

จำรัส        พันธราช

 

18

นายสุทัศน์         ไชยลาด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

สุทัศน์       ไชยลาด

 

19

นายแสง            ฤทธิสาร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

แสง          ฤทธิสาร

 

20

นายสมศักดิ์       ภูทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

สมศักดิ์      ภูทอง

 

21

นายเหรียญชัย     แซมเลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

เหรียญชัย    แซมเลา

 

22

นายสำเร็จ          ภูมิกอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

สำเร็จ        ภูมิกอง

 

23

นายสุพจน์      เดชพรมรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

สุพจน์     เดชพรมรัมย์

 

๒4

นายวิเชียร         เดือนแร่รัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

วิเชียร        เดือนแร่รัมย์

 

25

นายสังคม        จันทร์ทวี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓

สังคม       จันทร์ทวี

 

๒6

นายเชิดชัย       เบ็ญจมาศ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔

เชิดชัย      เบ็ญจมาศ

 

๒7

นายรุ่งฤทธิ์       ดัดตนรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔

รุ่งฤทธิ์      ดัดตนรัมย์

 

28

นายพรชัย        กั้นกลาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕

พรชัย       กั้นกลาง

 

29

นายประจง       บุพโต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕

ประจง      บุพโต

 

30

นายสมใจ         โคตชัยยา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖

สมใจ        โคตชัยยา

 

31

นางสาวกรรณิกา ปะโปตินัง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗

กรรณิกา    ปะโปตินัง

 

๓2

นายสมพร        มีพิษ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗

สมพร        มีพิษ

 

33

นายเกลี้ยง  ทองเรือง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘

เกลี้ยง  ทองเรือง

 

๓4

นายประสิทธิ์      แหวนมุกข์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘

ประสิทธิ์    แหวนมุกข์

 

๓5

นายวิชิต           ดารินรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙

วิชิต          ดารินรัมย์

 

 

 

 

 

 

๒ –

ผู้ไม่มาประชุม

 • ไม่มี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

ที่

ชื่อ  –  สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายชาตรี  ศรีตะวัน

นายก อบต.ตูมใหญ่

ชาตรี  ศรีตะวัน

 

นายประเสริฐ  ศรีตะวัน

รองนายก อบต.ตูมใหญ่

ประเสริฐ  ศรีตะวัน

 

นายนวพล  ศรีบุญเรือง

รองนายก อบต.ตูมใหญ่

นวพล  ศรีบุญเรือง

 

นายจำรัส  นาราษฎร์

เลขานุการนายก อบต.ตูมใหญ่

จำรัส  นาราษฎร์

 

5

นางประไพ  ทุมดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประไพ  ทุมดี

 

6

นางรัตน์มณี  ชุนไธสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รัตน์มณี  ชุนไธสง

 

7

นายสิทธิชัย  ชะเมรัมย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สิทธิชัย  ชะเมรัมย์

 

8

นางสาวสัมฤทธิ์  นันโช

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

สัมฤทธิ์  นันโช

 

9

นางสาวภัชราภรณ์  วงศ์ยาฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภัชราภรณ์  วงศ์ยาฤทธิ์

 

10

นายธรรม์ธวัช  ยันระหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ธรรม์ธวัช  ยันระหา

 

10

นางสาวจริญญา   ผาสุข

นิติกร

จริญญา    ผาสุข

 

11

นางราตรี  ปราบหนองบัว

นักจัดการงานทั่วไป

ราตรี  ปราบหนองบัว

 

12

นายสถิตย์  คะเลารัมย์

นายช่างโยธา

สถิตย์  คะเลารัมย์

 

 

เริ่มประชุม                เปิดประชุมเวลา 09.25  น.

เลขานุการสภาฯ          เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภา อบต.ตูมใหญ่ ได้นับองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบ

(พันจ่าตรีรุ่งนาวี)         องค์ประชุมจึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก ประธานสภาอบต.ตูมใหญ่

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

ตูมใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  ๒๕62  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภา อบต.        ในเมื่อที่ประชุมสภาสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ เรียนท่านนายก

(นายอนุรักษ์)             องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก และขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน    ท่านพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้เรียนเชิญท่านมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  2563  ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราครับมาพิจารณาร่วมกันก่อนที่จะได้มีงบประมาณมาพัฒนาหมู่บ้านตำบลของเรา ฉะนั้นแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสมาชิกที่จะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติร่วมกันก่อนที่จะรับหลักการ การประชุมสภาสมัยสามัญเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาตามระเบียบเป็นสามวาระ  จะเป็นการประชุมสามวาระรวดเดียวไม่ได้ครับ วันนี้จะเป็นขั้นตอนการรับหลักการไปก่อนครับขออนุญาตเข้าวาระการประชุมเลยนะครับ

 

 

 

 

 

3 –

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.        ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง ครับ

(นายอนุรักษ์)                       1.  ท่านสำเนียง  ปะวะภูทะได้แจ้งทางโรศัพท์ว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ได้ เพราะว่าท่านไปเฝ้าสามีที่ไม่สบายที่โรงพยาบาลจึงแจ้งให้สมาชิกเราได้รับทราบ

 1.   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ที่ 373/2561  เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ  ด้วยนางธนาภรณ์   ชเทาด์ท พนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ  สังกัดกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  อัตราเงินเดือน 26,460.-  บาท ได้ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)  และเพื่อเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมถึงการแลแกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15  ประกอบกับมาตรา 23  แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และข้อ 25(1) ข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่  7/2561  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2561   จึงอนุญาตให้       นางธนาภรณ์  ชเทาด์ท  ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2561  แลมีสิทธิ์ให้ได้รับบำเหน็จ ตามมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 (และแก้ไขเพิ่มเติม)  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้สมาชิกเราได้รับทราบว่าพนักงานส่วนตำบลของเราได้ลาออก สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงแค่นี้ครับ

มติที่ประชุม               รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕62      เมื่อวันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 

(นายอนุรักษ์)              ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  ขอให้ท่านสมาชิกที่มีข้อสงสัยแก้ไขเพิ่มเติมตกหล่นตรงไหน ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้ว เรียนเชิญครับก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม มีแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม นะครับ สมาชิกอยู่ในประชุมครบนะครับ วันนี้สมาชิกมาทั้งหมด  33 ท่าน  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ รับรอง 33 งดออกเสียง 1  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ ครับ

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓3   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

4 –

ระเบียบวาระที่  3        ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา  

                            3.1  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี    งบประมาณ 2563          

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 3.1  ญัตติขอความเห็นชอบร่าง

(นายอนุรักษ์)             ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกได้แถลงญัตติ ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายก อบต.               กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ท่านสมาชิกสภาองค์การ

(นายชาตรี)               บริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ที่เคารพทุกท่าน  กระผมนายชาตรี  ศรีตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตูมใหญ่ จะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ตูมใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

 1. 1. สถานะการคลัง

                                  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  30 กันยายน 2562  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1  เงินฝากธนาคาร             จำนวน      56,100,761.85    บาท
1.1.2  เงินสะสม          จำนวน       13,243,626.62    บาท
1.1.3  ทุนสำรองเงินสะสม         จำนวน       23,907,900.40   บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกเงิน       จำนวน  0  โครงการ   รวม 0.00 บาท
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน  0 โครงการ        รวม 0.00  บาท

                                  1.2  เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00  บาท   

 1. 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562   ณ  วันที่  30 กันยายน 2562        

                                (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     จำนวน     66,070,861.39  บาท      ประกอบด้วย

                                       หมวดภาษีอากร                              จำนวน   219,248.53   บาท

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน   166,056.90    บาท                                    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  จำนวน  415,711.54    บาท           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน 218,035.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             จำนวน  134,710.00     บาท        หมวดรายได้จากทุน                     จำนวน              –           บาท        หมวดภาษีจัดสรร              จำนวน         23,494,298.42   บาท        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             จำนวน          41,422,801.00   บาท

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์   จำนวน 184,159.00  บาท           

                                (3)  รายจ่ายจริง       จำนวน  48,000,638.54   บาท     ประกอบด้วย

                                      งบกลาง           จำนวน           16,485,075.00  บาท
งบบุคลากร       จำนวน           12,652,280.00  บาท
งบดำเนินการ     จำนวน             7,657,083.54   บาท
งบลงทุน          จำนวน             8,177,200.00   บาท
งบรายจ่ายอื่น    จำนวน                      –           บาท
งบเงินอุดหนุน    จำนวน             3,029,000.00  บาท

5 –

 

                                (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์               จำนวน      184,159.00 บาท

                                (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม       จำนวน     10,753,700.00  บาท

                                (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน    0.00    บาท  

                                (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท

                            รายได้จัดเก็บ    ประมาณการปี 2563

                                หมวดภาษีอากร                                     ตั้งไว้      227,000.00   บาท

                                หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       ตั้งไว้        96,000.00   บาท

                                หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          ตั้งไว้      412,000.00   บาท

                                หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   ตั้งไว้      220,000.00   บาท

                                หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                               ตั้งไว้      165,000.00   บาท

                                หมวดรายได้จากทุน                                 ตั้งไว้                0.00   บาท

                            รวมรายได้จัดเก็บ                                      1,120,000.00  บาท

                                หมวดภาษีจัดสรร                                   ตั้งไว้     26,880,000.00   บาท

                            รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,880,000.00  บาท

                                หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             ตั้งไว้     42,000,000.00   บาท

                            รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   42,000,000.00  บาท

                                                                    รวมประมาณการรายรับ  70,000,000.00  บาท

                            รายจ่ายจากประมาณการ ปี 2563                  

                                งบกลาง                                             ตั้งไว้   21,542,848.00  บาท

                                งบบุคลากร                                          ตั้งไว้   19,553,980.00  บาท  

                                งบดำเนินงาน                                       ตั้งไว้   13,010,172.00  บาท

                                งบลงทุน                                             ตั้งไว้   11,225,000.00  บาท  

                                งบเงินอุดหนุน                                       ตั้งไว้     4,668,000.00  บาท  

                                                                รวมประมาณการรายจ่าย  70,000,000.00  บาท

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   อำเภอคูเมือง        จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และโดยอนุมัติของอำเภอ

          ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

          ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000.00  บาท

          ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายนากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

 

 

– 6 –

ด้านบริหารทั่วไป

          แผนงานบริหารงานทั่วไป                    รวม     15,870,540  บาท*     แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวม          485,720  บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

          แผนงานการศึกษา                            รวม     13,301,962  บาท

          แผนงานสาธารณสุข                          รวม        2,436,220  บาท

          แผนงานสังคมสงเคราะห์                     รวม         1,096,620  บาท

          แผนงานเคหะและชุมชน                     รวม       2,066,150  บาท

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        รวม           300,000  บาท

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   รวม      735,000  บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          รวม     11,354,000 บาท

          แผนงานการเกษตร                           รวม        227,640  บาท

          แผนงานการพาณิชย์                          รวม         210,000  บาท

 

6 –

 

ด้านการดำเนินงานอื่น

          แผนงานงบกลาง                              รวม      20,785,868  บาท

                   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                   68,000,000  บาท  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น      68,000,000  บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร  ประกอบด้วย          รวม                  189,200   บาท

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน              จำนวน       49,000  บาท

     ภาษีบำรุงท้องที่                     จำนวน       87,000  บาท

     ภาษีป้าย                            จำนวน         3,200  บาท

     อากรการฆ่าสัตว์                    จำนวน       50,000  บาท

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม    75,700  บาท

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     จำนวน  2,000  บาท

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน        จำนวน   1,000  บาท

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์            จำนวน     700  บาท

     ค่าปรับการผิดสัญญา                              จำนวน   30,000  บาท

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           จำนวน  30,000  บาท

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200  ตารางเมตร                                              จำนวน   12,000  บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               รวม    362,000   บาท

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่          จำนวน   12,000  บาท

     ดอกเบี้ย                             จำนวน   350,000  บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       รวม  200,000  บาท

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        จำนวน  200,000  บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    รวม    195,000  บาท

     ค่าขายแบบแปลน                  จำนวน   84,000  บาท

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                จำนวน  111,000  บาท

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร                        รวม    25,517,000  บาท

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน       จำนวน 457,000  บาท

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ          จำนวน  10,500,00  บาท

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ         จำนวน  4,500,000  บาท

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                   จำนวน       70,000  บาท     

     ภาษีสรรพสามิต                                    จำนวน   9,000,000  บาท

     ค่าภาคหลวงแร่                                    จำนวน        90,000  บาท

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            จำนวน       100,000  บาท

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน          จำนวน   800,000  บาท

 

 

7 –

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 รวม          41,461,100  บาท

     เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน      จำนวน  41,461,100  บาท

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 68,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง    หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป                                 รวม  12,041,740  บาท

                                     งบบุคลากร                              รวม    9,198,040  บาท

                                        เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             รวม    4,323,960  บาท

                                        เงินเดือนนายก / รองนายก          รวม       532,080  บาท

                                           – เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายก

                                           องค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

                                           – นายก อบต.                    

                                           –  รองนายก อบต.

                                        เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  จำนวน  45,600  บาท

       – เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

       ตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

        – นายก อบต.

       – รองนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                 จำนวน  45,600  บาท

    – เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

                                           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

    – นายก อบต.
    – รองนายก อบต.

                                    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน

                                    ตำบล                                                    จำนวน  90,720  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
  –  เลขานุการนายก อบต.

                                     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3,609,960  บาท

                                      – เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังนี้   

–  ประธานสภา อบต.
– รองประธานสภา อบต.
– เลขานุการสภา อบต.
– สมาชิกสภา อบต.

                            เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       จำนวน  4,874,080  บาท

                                เงินเดือนพนักงาน                         จำนวน   3,818,600  บาท

                                      -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น จำนวน 13  อัตรา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้

8 –


-ปลัด อบต.
-รองปลัด อบต.  
-นักบริหารงานทั่วไป
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
-นักทรัพยากรบุคคล     
-นิติกร        
-นักจัดการงานทั่วไป   
-นักประชาสัมพันธ์   
-เจ้าพนักงานธุรการ   

                            เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                   จำนวน  6,020  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  จำนวน 1 อัตรา และผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม

    พิเศษสำหรับการ   สู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน  1 อัตรา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ

   ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้

         –  ปลัด อบต.          

         –  เจ้าพนักงานธุรการ

     เงินประจำตำแหน่ง                           จำนวน  132,000 บาท

    –  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  ดังนี้

          – ปลัด อบต.

          –  รองปลัด อบต.

         – นักบริหารงานทั่วไป

     ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                จำนวน  248,160  บาท

         – เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำที่ได้ได้รับการเลื่อนค่าจ้างให้สูงขึ้น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้

         – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               จำนวน  597,300  บาท

    – เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

– พนักงานขับรถยนต์     
-พนักงานขับรถยนต์
-คนงานทั่วไป  
-คนครัว

                            เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                         จำนวน  72,000  บาท

                                -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน

จ้างทั่วไป  จำนวน 5  อัตรา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

-พนักงานขับรถยนต์         
-พนักงานขับรถยนต์
-คนงานทั่วไป
-คนครัว

9 –

                            งบดำเนินงาน                                 รวม  2,559,000  บาท

                                ค่าตอบแทน                               รวม    414,000  บาท

                                      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                             จำนวน  300,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

         ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จำนวน   5,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือที่ มท 0808.4 / ว 4562 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         ค่าเช่าบ้าน                                         จำนวน  84,000  บาท

                                        -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

                            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

                                    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                             จำนวน  25,000  บาท

                                        -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ตำบล  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

                            ค่าใช้สอย                                        รวม   1,630,000  บาท

                                    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

               1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน    10,000.- บาท 

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง และค่าจัดทำวารสาร  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีให้ประชาชนได้รับทราบ

               2) ค่าจ้างเหมาบริการ             จำนวน   320,000.- บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าจ้างเหมาทำของ  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ            

           3) ค่าจ้างเหมาแรงงาน           จำนวน  10,000.- บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล  จำนวน   20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครองตำบล ตามประกาศกระทรวง มหาดไทยฯ ลงบนแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร

                                        5) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จำนวน  100,000.-บาท

                                           -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุม, อบรม, สัมมนาหลักสูตรต่างๆ 

ของผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  เพื่อพัฒนาบุคลากร  หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้

 

10 –          

                                  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ          จำนวน  30,000  บาท

                                      1) ค่ารับรอง  จำนวน    10,000.- บาท

                                           -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลสำหรับผู้มา

ตรวจเยี่ยมตรวจสอบหรือบุคคลที่เข้ามาศึกษาดูงานในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหนังสือที่ มท0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28  มกราคม 2548 เรื่องการจัดตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินรับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น   จำนวน  10,000  บาท

               – เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมปะชุม 

           3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  จำนวน    10,000.- บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น     วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันเทศกาลสำคัญของทางราชการต่างๆ

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

           1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จำนวน  50,000  บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาอบต. ,พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2561  แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 4 หน้า 45

           2)ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์                    จำนวน  10,000  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตู้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำ อบต.และหมู่บ้าน ป้ายไวนิลหรือป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน อบต.  หรือท้องถิ่น , นโยบายจังหวัด , นโยบายกระทรวง  , กรม , รัฐบาล ฯลฯ

                                      3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน               

จำนวน  300,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของอบต.  ผู้นำชุมชนในตำบลตูมใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของ อบต.  แนวทางการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาในท้องถิ่น เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของสัมมนาคุณ ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานบริหารทั่วไป  ข้อ 1 หน้า 144

           4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  20,000 บาท

               -เพื่อจ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง 30 MBps เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชนและรองรับการดำเนินการต่างๆของส่วนราชการใน อบต.เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน , ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

แบบศูนย์รวม , ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการ

จัดระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network)

 

 

11 –

           5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง      จำนวน  500,000  บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเลือกตั้ง  สส. และ  สว. ตามกฎหมายกำหนด เช่น อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 5  หน้า 145

           6) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”   จำนวน  20,000  บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  “จิตอาสา สร้างป่า  รักษ์น้ำ” เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าต้นไม้  ค่าปุ๋ย  ค่าแรงไถปรับพื้นที่ เป็นต้น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1442  ลงวันที่ 16  พฤษภาคม  2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                  

           7) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        จำนวน  20,000  บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เช่น ค่าพันกล้าไม้   

ค่าปุ๋ย ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 1 หน้า 81          

      ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             จำนวน  220,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ                                                            รวม  515,000  บาท

      วัสดุสำนักงาน                                               จำนวน  150,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  วัสดุสำนักงานต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ หมึก ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษคาร์บอน กาว แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง เครื่องเย็บ กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานไวท์ บอร์ด พระพุทธรูป ธงชาติ น้ำดื่ม มู่ลี่ ม่านปรับแสง เก้าอี้พลาสติกฯลฯ
            วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   จำนวน  15,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟ สายสัญญาณ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

        วัสดุงานบ้านงานครัว                                    จำนวน   5,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด , น้ำยาล้างห้องน้ำ , น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

        วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                              จำนวน  50,000  บาท

        -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ

        วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               จำนวน   200,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล ,น้ำมันเบนซิน , น้ำมันจาระบี , น้ำมันเครื่อง ฯลฯ  ที่ใช้กับยานพาหนะ , เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

1๒ –

        วัสดุการเกษตร                                          จำนวน  10,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช , อาหารสัตว์ , พันธุ์พืช , ปุ๋ย , พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ , วัสดุเพาะชำ , จอบหมุน , จอบพรวน ,อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

        วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                จำนวน   5,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ, บอร์ดประชาสัมพันธ์ , ผ้าหรือกระดาษเขียนโปสเตอร์ , พู่กันและสี , ฟิล์ม  ฯลฯ

        วัสดุคอมพิวเตอร์                                         จำนวน  70,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , แผ่นกรองแสง , แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , เครื่องอ่านบันทึกข้อมูล  , แบบซีดีรอม , โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

        วัสดุอื่น                                                   จำนวน  10,000  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีงบประมาณ เช่น มอเตอร์น้ำ  ไฟฟ้า  สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

                            งบลงทุน                                       รวม      10,700  บาท

                                ค่าคุภัณฑ์                                  รวม      10,700  บาท

                                ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

 1. ค่าครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน               จำนวน  5,300  บาท

–  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานหัวหน้าส่วนราชการ  จำนวน 1 ตัว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  150 ซม. (ตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลำดับที่ 2 หน้า 190

 1. ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงานจำนวน  5,400  บาท

–  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหัวหน้าส่วนราชการ  จำนวน 1 ตัว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  150 ซม. (ตั้งตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลำดับที่ 3 หน้า 190

 

                            งบเงินอุดหนุน                                 รวม      74,000  บาท

                                เงินอุดหนุน                                รวม      74,000  บาท

                                      เงินอุดหนุนส่วนราชการ

 1. อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์         จำนวน  4,000  บาท

                                          – เพื่อสนับสนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

                            ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  ข้อ 5 หน้า 82

 

 

13 –

 

               2 )  ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   เป็นเงิน  200,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 1 หน้า 155

 1. อุดหนุนโครงการงานของดีอำเภอคูเมืองและงานกาชาดประจำปี 2562

                                จำนวน  30,000  บา

               – เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง โครงการงานของดีอำเภอคูเมืองและงานกาชาดประจำปี 2562 เป็นเงิน 30,000  บาท  ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอคูเมือง  ที่ บร 1018/ว 229  ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2561  แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) แผนงานบริหารทั่วไป  ข้อ 2 หน้า 82

 1. อุดหนุนโครงการงารัฐพิธีอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน  10,000  บาท

         – เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอ คูเมือง ที่ บร 1018/ว 228  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2561  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 1 หน้า 82

 1. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  ประจำปี 2562       จำนวน  10,000  บาท

         – เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  ประจำปี 2562  ตามหนังสืออำเภอคูเมือง  ที่ บร 0023.8/   ว 1749  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 3 หน้า 157                    

         เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

 1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคูเมือง      จำนวน  10,000  บาท

                    – เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการของกิ่งกาชาดอำเภอคูเมือง ประจำปีงบประมาณ  2562  เพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอคูเมืองในด้านต่างๆ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

 1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดหารายได้เพื่อ จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน   10,000  บาท

                    – เพื่อจ่ายอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือ ที่ ลช.บร          ว 3032/2561  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2561  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน  ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  แผนงานเคหะและชุมชน ข้อ 1  หน้า 157

 

14 –

                    

งานบริหารงานคลัง                           รวม    3,301,140  บาท

งบบุคลากร                                    รวม    1,972,140 บาท

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          รวม    1,972,140 บาท

    เงินเดือนพนักงาน                         จำนวน  1,710,060  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

ส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น จำนวน 8 อัตรา       ตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ดังนี้  
    – นักบริหารงานการคลัง

    -นักวิชาการคลัง      
             -นักวิชาการเงินและบัญชี      
             -นักวิชาการจัดเก็บรายได้      
              -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
              -เจ้าพนักงานพัสดุ  

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน               จำนวน  24,000  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

    -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     -เจ้าพนักงานพัสดุ

   เงินประจำตำแหน่ง                        จำนวน   42,000  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งในหน่วยงานส่วนการคลัง ตามมาตรา 35 แห่ง 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้
                -นักบริหารงานคลัง

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                       จำนวน  196,080  บาท

                                   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ  ลูกจ้างประจำใน

         หน่วยงานส่วนการคลัง  ที่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างให้สูงขึ้น ตามมาตรา 35 แห่ง

         พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้  
                   -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

                            งบดำเนินงาน                                 รวม   1,329,000  บาท

    ค่าตอบแทน                               รวม     320,000  บาท

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน  300,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและ   ผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                จำนวน  5,000  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4562  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

15 –

 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                  จำนวน  15,000  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขปรับปรุง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 และ ( ฉบับที่ 3 )    พ.ศ. 2549

    ค่าใช้สอย                                                     รวม   412,000  บาท

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                           1)ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ  จำนวน     30,000.- บาท 

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4 หน้า 145

           2)ค่าจ้างเหมาบริการ  จำนวน     250,000.- บาท 

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทำของ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

           3)ค่าจ้างเหมาแรงงาน   จำนวน  12,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

      1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  20,000  บาท

                                       -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในหน่วยงานส่วนการคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4 หน้า 145

     2)ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งพิมพ์                  จำนวน  20,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ , แบบพิมพ์บัญชี , สมุดการลงบัญชี ฯลฯ

     3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การจัดเก็บภาษี  จำนวน  10,000  บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 3 หน้า 135

     4)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน            จำนวน  50,000  บาท

       – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

16 –

 

ตามระเบียบกระมรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550  และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.3/ว462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่ 9  มกราคม  2555 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานการพาณิชย์  ข้อ 2 หน้า 135

     ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      จำนวน  20,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

     ค่าวัสดุ                                             รวม   110,000  บาท

          วัสดุสำนักงาน                                 จำนวน   50,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ หมึก ยางลบ   คลิป เป๊ก กระดาษคาร์บอน กาว แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด พระพุทธรูป ธงชาติ น้ำดื่มฯลฯ

           วัสดุงานบ้านงานครัว                        จำนวน  10,000  บาท

              -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ

           วัสดุคอมพิวเตอร์                             จำนวน   40,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , แผ่นกรองแสง , แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , เครื่องอ่านบันทึกข้อมูล ,  แบบซีดีรอม , โปรแกรม    และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

           วัสดุอื่น                                       จำนวน  10,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น ค่ามิเตอร์น้ำ , ไฟฟ้าสัญญาณฉุกเฉิน  , อุปกรณ์ดับเพลิง ,  น้ำยาดับเพลิง , อุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ , คลอรีน , สารส้ม ,

ไฟตรวจการ และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ ฯลฯ

 

     ค่าสาธารณูปโภค                                  รวม     487,000  บาท

           ค่าไฟฟ้า                                      จำนวน  400,000  บาท

              -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

           ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                  จำนวน      5,000  บาท

              -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

           ค่าบริการโทรศัพท์                           จำนวน    12,000  บาท

                     – เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

           ค่าบริการไปรษณีย์                          จำนวน    10,000  บาท

              -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลขค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าเช่า     ตู้ไปรษณีย์

           ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          จำนวน  60,000  บาท

              -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ อบต.  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม , ค่าวิทยุสื่อสาร , และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน

17 –

 

            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน      รวม    403,900  บาท

   งบบุคลากร                                                รวม      309,900  บาท

                                  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 รวม      309,900   บาท

                                  เงินเดือนพนักงาน                                    จำนวน      297,900  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้  
  -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                          จำนวน    12,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

  -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

งบดำเนินงาน                                              รวม      94,000   บาท

     ค่าตอบแทน                                           รวม      30,000   บาท

     ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน   20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จำนวน  5,000   บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4562  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         จำนวน   5,000  บาท

                                        -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ

ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2549

 

     ค่าใช้สอย                                              รวม    44,000  บาท

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                     

        1)  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ  จำนวน   10,000.- บาท 

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4 หน้า 145

18 –

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จำนวน  10,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4        หน้า 145

          2)  ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด   จำนวน  14,000  บาท

              –  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในเขตตำบลตูมใหญ่  จำนวน 4 รายๆ ละ 3,500  บาท ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 08082/ว4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 1 หน้า 117

          3)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟู       

จำนวน  10,000  บาท

              –  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟูของผู้เสพยาเสพติด  จำนวน 4 รายๆ ละ 2,500  บาท ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 08082/ว4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 1 หน้า 117

 

     ค่าวัสดุ                                                     รวม   20,000  บาท

          วัสดุเครื่องแต่งกาย                                จำนวน   20,000  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด    ชุดดับเพลิง ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 12  หน้า 139

 

                             งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               รวม      50,000  บาท

งบดำเนินงาน                                                 รวม     50,000   บาท

                                   ค่าใช้สอย                                                 รวม     50,000  บาท

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

          1 )ค่าใช้จ่ายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล               จำนวน    10,000  บาท

                                         -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน  2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668  ลงวันที่  27  มีนาคม  2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานป้องกันสาธารณภัย  ข้อ 7 หน้า 138 

 

 

19 –

 

          2) ค่าใช้จ่ายโครงการตัดแต่งต้นไม้ข้างสายไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5,000 บาท

       – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตัดแต่งต้นไม้ข้างสายไฟฟ้าสาธารณะ เช่น      ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )     พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 1 หน้า 80

          3)  ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งป้ายป้องกันอุบัติภัยทางถนน(จุดเสี่ยง)          จำนวน 5,000  บาท

            – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งป้ายป้องกันอุบัติภัยทางถนน        (จุดเสี่ยง) เช่น ป้ายไวนิล ป้ายสะท้อนแสง ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)     พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 2 หน้า 80

          4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแนวกันไฟป่าสาธารณะ  จำนวน  5,000  บาท

             – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแนวกันไฟป่าสาธารณะ อาทิ ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านตูมน้อย  ป่าชุมชน  เช่น ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 3 หน้า 80

          ๕) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลตูมใหญ่ เช่นค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้าย ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานป้องภัยสาธารณภัย  ข้อ 6 หน้า 138

          6) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน    จำนวน  5,000  บาท

            – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ป้ายโครงการ  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 )  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานรักษาความสงบภายใน  ข้อ 4 หน้า 80

                       

แผนงานการศึกษา

                            งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา          รวม   898,850  บาท

                            งบบุคลากร                                             รวม   691,850  บาท

                                เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    รวม   691,850  บาท

                                      เงินเดือนพนักงาน                                   จำนวน    649,850  บาท

                                       -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
                 -นักบริหารงานศึกษา
                 -นักวิชาการศึกษา

          เงินประจำตำแหน่ง                                 จำนวน    42,000  บาท

            -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งในหน่วยงานส่วนการศึกษา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ดังนี้
                     -นักบริหารงานศึกษา    

 

 

 

20 –

         

                             งบดำเนินงาน                                             รวม     207,000  บาท

    ค่าตอบแทน                                            รวม       13,000  บาท

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน   5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

     ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จำนวน  3,000   บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4562  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  จำนวน       5,000  บาท 

            -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

 

ค่าใช้สอย                                               รวม    159,000  บาท

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                   

      1)ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ  จำนวน   30,000.- บาท

                       -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ,ประชุม , สัมมนาต่างๆ  สำหรับพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง  เพื่อพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4  หน้า 145

       2)  ค่าจ้างเหมาบริการ  จำนวน     72,000.- บาท 

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างทำของ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

       3) ค่าจ้างเหมาแรงงาน                          จำนวน  12,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

                                      1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ            จำนวน  20,000  บาท

           -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานการศึกษา  ข้อ 11 หน้า 120

         2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จำนวน  15,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารให้เดินทางไปราชการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4  หน้า 145

 

21 –

   

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                             จำนวน    10,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้

    ค่าวัสดุ                                              รวม   35,000  บาท

          วัสดุสำนักงาน                             จำนวน    15,000   บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ หมึก ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษคาร์บอน กาว แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด พระพุทธรูป ธงชาติ น้ำดื่มฯลฯ

                                      วัสดุคอมพิวเตอร์                         จำนวน    20,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , แผ่นกรองแสง , แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ , เครื่องอ่านบันทึกข้อมูล ,  แบบซีดีรอม , โปรแกรม    และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              รวม  12,686,792  บาท

งบบุคลากร                                             รวม     4,089,220  บาท

                                เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    รวม     4,089,220  บาท

                                      เงินเดือนพนักงาน                             จำนวน  2,961,960  บาท

                 – เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

        ครู ค.ศ. 1 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์

 พัฒนาเด็กเล็ก  ครู ค.ศ. 1,  ครู ค.ศ.2  ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น               จำนวน 17  อัตรา 

       เงินวิทยฐานะ                                    จำนวน  126,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ ครู ค.ศ. 2  จำนวน  3  อัตรา

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         จำนวน  913,180  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน 7  อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

       เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                             จำนวน   88,080  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 7  อัตรา

                             งบดำเนินงาน                                             รวม    4,609,572  บาท

    ค่าตอบแทน                                            รวม       65,000  บาท

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน

 

22 –

 

ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557         

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  จำนวน     60,000  บาท 

            -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ครู ค.ศ.1, ครู ค.ศ. 2 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ค่าใช้สอย                                          รวม     2,114,830  บาท

     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

       1)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานการศึกษา  ข้อ 1 หน้า 79  

        2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,094,830  บาท

            – ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 1,327,900  บาท

      – เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลจำนวนเด็ก  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  6  แห่ง ดังนี้               

  – วัดบ้านโนนเจริญ  จำนวน  61 คน X 20 บาท X 245  วัน                 

                              เป็นเงิน  298,900.00 บาท

– วัดบ้านปะคำสำโรง  จำนวน  33  คน X 20บาท X 245 วัน            เป็นเงิน  161,700.00 บาท
              –  วัดสว่างบูรพาราม  จำนวน  24  คน X 20บาท X 245 วัน           

เป็นเงิน  117,600.00 บาท
             – วัดสามัคคี  จำนวน  18 คน X 20บาท X 245 วัน  

                               เป็นเงิน  88,200.00 บาท
                                             –  บ้านหนองดุม จำนวน  67  คน X 20บาท X 245 วัน                          

เป็นเงิน  328,300.00 บาท
           –  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  68  คน X 20บาท X 245 วัน                         

             เป็นเงิน  333,200.00 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3274      ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 – 2564   แผนงานการศึกษา  ข้อ 9 หน้า  119      

       2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    ตั้งไว้  460,700  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลจำนวนเด็ก  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  6  แห่ง ดังนี้
                –  วัดบ้านโนนเจริญ  จำนวน  61 คน X 1,700  บาท

                    เป็นเงิน  103,700.00 บาท

– วัดบ้านปะคำสำโรง  จำนวน  33  คน X 1,700บาท                      เป็นเงิน  56,100.00 บาท

23 –

            –  วัดสว่างบูรพาราม  จำนวน  24  คน X 1,700  บาท

เป็นเงิน  40,800.00 บาท
             – วัดสามัคคี    จำนวน  18 คน  X 1,700  บาท    

                               เป็นเงิน  30,600.00 บาท
                                          –  บ้านหนองดุม จำนวน  67  คน X  1,700  บาท                           

                              เป็นเงิน  113,900.00 บาท
                                       –  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  68  คน X 1,700  บาท                         

          เป็นเงิน  115,600.00 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3274      ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 13  หน้า  120

     3) ค่าหนังสือเรียน    ตั้งไว้  54,200  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลจำนวนเด็ก  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  6  แห่ง ดังนี้
                –  วัดบ้านโนนเจริญ  จำนวน  61 คน X 200  บาท

                    เป็นเงิน  12,200.00  บาท

– วัดบ้านปะคำสำโรง  จำนวน  33  คน X 200  บาท                      เป็นเงิน  6,600.00 บาท

            –  วัดสว่างบูรพาราม  จำนวน  24  คน X 200  บาท

เป็นเงิน  4,800.00 บาท
             – วัดสามัคคี    จำนวน  18 คน  X 200  บาท    

                               เป็นเงิน  3,600.00 บาท
                                          –  บ้านหนองดุม จำนวน  67  คน X  200  บาท                           

                              เป็นเงิน  13,400.00 บาท
                                       –  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  68  คน X 200  บาท                         

          เป็นเงิน  13,600.00 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3274      ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 13  หน้า  120

     4) ค่าอุปกรณ์การเรียน    ตั้งไว้  54,200  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลจำนวนเด็ก  ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  6  แห่ง ดังนี้
                –  วัดบ้านโนนเจริญ  จำนวน  61 คน X 200  บาท

                    เป็นเงิน  12,200.00  บาท

– วัดบ้านปะคำสำโรง  จำนวน  33  คน X 200  บาท                      เป็นเงิน  6,600.00 บาท

            –  วัดสว่างบูรพาราม  จำนวน  24  คน X 200  บาท

เป็นเงิน  4,800.00 บาท
             – วัดสามัคคี    จำนวน  18 คน  X 200  บาท    

                               เป็นเงิน  3,600.00 บาท

24 –
  –  บ้านหนองดุม จำนวน  67  คน X  200  บาท

                              เป็นเงิน  13,400.00 บาท
                                       –  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  68  คน X 200  บาท                         

          เป็นเงิน  13,600.00 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3274      ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 13  หน้า  120

     5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน    ตั้งไว้  81,300  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลจำนวนเด็ก  ณ วันที่  10 มิถุนายน  2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  6  แห่ง ดังนี้
                –  วัดบ้านโนนเจริญ  จำนวน  61 คน X 300  บาท

                    เป็นเงิน  18,300.00  บาท

– วัดบ้านปะคำสำโรง  จำนวน  33  คน X 300  บาท                      เป็นเงิน  9,900.00 บาท

            –  วัดสว่างบูรพาราม  จำนวน  24  คน X 300  บาท

เป็นเงิน  7,200.00 บาท
             – วัดสามัคคี    จำนวน  18 คน  X 300  บาท    

                               เป็นเงิน  5,400.00 บาท
                                          –  บ้านหนองดุม จำนวน  67  คน X  300  บาท                           

                              เป็นเงิน  20,100.00 บาท
                                       –  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  68  คน X 300  บาท                         

          เป็นเงิน  20,400.00 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3274      ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 13  หน้า  120

     6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ตั้งไว้  116,530  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อมูลจำนวนเด็ก  ณ วันที่  10 มิถุนายน  2561  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  6  แห่ง ดังนี้
                –  วัดบ้านโนนเจริญ  จำนวน  61 คน X 430  บาท

                    เป็นเงิน  26,230.00  บาท

– วัดบ้านปะคำสำโรง  จำนวน  33  คน X 430  บาท                      เป็นเงิน  14,190.00 บาท

            –  วัดสว่างบูรพาราม  จำนวน  24  คน X 430  บาท

เป็นเงิน  10,320.00 บาท
             – วัดสามัคคี    จำนวน  18 คน  X 430  บาท    

                               เป็นเงิน  7,740.00 บาท
                                          –  บ้านหนองดุม จำนวน  67  คน X  430  บาท                           

                              เป็นเงิน  28,810.00 บาท
                                       –  อบต.ตูมใหญ่   จำนวน  68  คน X 430  บาท                         

          เป็นเงิน  29,240.00 บาท

 

25 –

 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3274      ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 13  หน้า  120

 

ค่าวัสดุ                                                  รวม   2,429,742  บาท

     ค่าอาหารเสริม (นม)                              รวม   2,429,742  บาท

               1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 6 แห่ง           จำนวน  519,290.20  บาท ดังนี้

– วัดบ้านโนนเจริญ จำนวน  61 คน X 7.37 บาท X 260 วัน  

เป็นเงิน 116,888.20 บาท
          – วัดบ้านปะคำสำโรง จำนวน  33 คน X 7.37 บาท X 260 วัน  

เป็นเงิน  63,234.60 บาท
          –  วัดสว่างบูรพาราม จำนวน  24 คน X 7.37 บาท X 260 วัน  

เป็นเงิน  45,988.80 บาท
          –  วัดสามัคคี จำนวน  18 คน X 7.37 บาท X 260 วัน    

เป็นเงิน   34,491.60 บาท
          – บ้านหนองดุม จำนวน  67 คน X 7.37 บาท X 260 วัน  

เป็นเงิน  128,385.40 บาท
          –  อบต.ตูมใหญ่  จำนวน  68 คน X 7.37 บาท X 260 วัน   

เป็นเงิน    130,301.60  บาท
          2)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประถมศึกษา(สพฐ.)  จำนวน 10 แห่ง    จำนวน   1,910,451.40 บาท ดังนี้
         –  รร.บ้านตูม   จำนวน  160 คน X 7.37 บาท X 260 วัน   

เป็นเงิน   306,592.00 บาท
        –  รร.บ้านโนนเจริญ   จำนวน 127 คน X 7.37 บาท X 260 วัน  

เป็นเงิน   243,357.40  บาท

        – รร.บ้านปะคำดง   จำนวน   64  คน X 7.37  บาท X 260 วัน   

เป็นเงิน   122,636.80  บาท
        –  รร.บ้านสวายสอ   จำนวน   45 คน X 7.37  บาท X 260 วัน 

  เป็นเงิน   86,229.00  บาท
          – รร.บ้านหนองตาด   จำนวน   72 คน X 7.37  บาท X 260 วัน  

 เป็นเงิน   137,966.40  บาท
          – รร.บ้านหนองดุม   จำนวน   77 คน X 7.37 บาท X 260 วัน

เป็นเงิน   147,547.40  บาท

                            – รร.บ้านหนองบัว   จำนวน   96 คน X 7.37 บาท X 260 วัน 

 เป็นเงิน   183,955.20 บาท
           – รร.บ้านปะคำสำโรง จำนวน 136 คน X 7.37 บาท X 260 วัน 

 เป็นเงิน   260,603.20 บาท
           – รร.บ้านหนองกระทุ่ม  จำนวน 107 คน X 7.37 บาท X 260วัน 

  เป็นเงิน   205,033.40  บาท

 

 

26 –


                                           – รร.วัดบ้านสำราญราษฎร์   จำนวน  113 คน X 7.37  บาท  X 260วัน 

เป็นเงิน  216,530.60 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.4/ว 3301     ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564           แผนงานการศึกษา ข้อ 8  หน้า 119 

 

งบเงินอุดหนุน                                         รวม  3,988,000  บาท

    เงินอุดหนุน                                        รวม  3,988,000  บาท

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ                        จำนวน  3,988,000  บาท

         อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  3,988,000  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับเด็กอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 200 วัน จำนวนเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จำนวน  10  แห่ง ดังนี้
         -รร.บ้านตูม           จำนวน 160 คน X 20 บาท X 200วัน  

 เป็นเงิน   640,000.00 บาท
         -รร.บ้านโนนเจริญ   จำนวน 127 คน X 20 บาท X 200วัน  

 เป็นเงิน   508,000.00 บาท

           -รร.บ้านปะคำดง   จำนวน   64 คน X 20 บาท X 200วัน   

เป็นเงิน  256,000.00 บาท

           -รร.บ้านสวายสอ   จำนวน   45 คน X 20 บาท X 200วัน  

 เป็นเงิน   180,000.00 บาท
          -รร.บ้านหนองตาด   จำนวน   72  คน X 20 บาท X 200วัน 

  เป็นเงิน   288,000.00 บาท
          -รร.บ้านหนองดุม   จำนวน   77 คน X 20 บาท X 200วัน 

  เป็นเงิน   308,000.00 บาท

          -รร.บ้านหนองบัว   จำนวน   96 คน X 20 บาท X 200วัน   

เป็นเงิน   384,000.00 บาท
          -รร.บ้านปะคำสำโรง   จำนวน 136 คน X 20 บาท X 200วัน 

  เป็นเงิน   544,000.00 บาท
          -รร.บ้านหนองกระทุ่ม   จำนวน 107 คน X 20 บาท X 200วัน 

  เป็นเงิน   428,000.00 บาท
          -รร.วัดบ้านสำราญราษฎร์  จำนวน 113 คน X 20 บาท X 200วัน

 เป็นเงิน  452,000.00 บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3301       ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2560  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 9  หน้า 120

 

 

 

 

27 –

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  รวม  1,442,900  บาท

     งบบุคลากร                                        รวม     696,900  บาท

         เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        รวม     696,900  บาท

         เงินเดือนพนักงาน                          จำนวน     654,900  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตามมาตรา 35

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
          -นักบริหารงานสาธารณสุข
          -นักวิชาการสาธารณสุข 
          -เจ้าพนักงานสาธารณสุข

         เงินประจำตำแหน่ง                        จำนวน      42,000  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งในหน่วยงานสาธารณสุข ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
          -นักบริหารงานสาธารณสุข

                            งบดำเนินงาน                                           รวม      651,000  บาท

                                  ค่าตอบแทน                                        รวม          15,000  บาท

                                      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและ   ผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด  

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

         ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จำนวน  5,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในหน่วยงาน  ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 4562  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   จำนวน   5,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

      ค่าใช้สอย                                          รวม    541,000  บาท

          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                

             1)ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ     จำนวน    20,000.- บาท 

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุม ,อบรม ,สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ

พนักงานส่วนตำบล  เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานส่วนสาธารณสุขฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4 หน้า 145 

 

28 –

 

             2)  ค่าจ้างเหมาบริการ         จำนวน   464,000.- บาท

              -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ        ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

             3) ค่าจ้างเหมาแรงงาน           จำนวน  12,000.- บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

             4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่         จำนวน    5,000.- บาท 

                -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น    ค่าจัดทำวารสาร ,สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ,ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

         รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       จำนวน  5,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองหรือต้อนรับส่วนราชการต่างๆ    หรือผู้มาศึกษาดูงาน หรือตรวจนิเทศงานและรับรองต้อนรับหรือจัดประชุมต่างๆ       ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่องการตั้งเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

            1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 15,000 บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับ  การฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4      หน้า 145   

     ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       จำนวน    20,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  เป็นต้น

 

      ค่าวัสดุ                                             รวม     95,000   บาท

         วัสดุสำนักงาน                                  จำนวน   20,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงาน  เช่น กระดาษ , แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, หมึก,ไม้บรรทัด, ยางลบ,ตะแกรงวางเอกสาร,กระเป๋า มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน), คลิป, เทป, น้ำยาลบคำผิด, แบบพิมพ์ กาว, ลวดเย็บกระดาษ, ซอง, เครื่องเย็บกระดาษ, ตรายาง, กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ

         วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    จำนวน   20,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอร์รี่ หัวเทียน               ยางรถจักรยานยนต์  ฯลฯ

         วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      จำนวน   10,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์  และเครื่องพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดยุงลาย

 

 

 

 

29 –

 

         วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               จำนวน    20,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ต้องใช้ดำเนินการด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาเบื้องต้นของพนักงานส่วนตำบล  เช่น แอลกอฮอล์ , ถุงมือ , หูฟัง , เปลหามคนไข้ , น้ำยาเคมีกำจัดแมลง , ยาสามัญประจำบ้าน , ยาตำราหลวง น้ำยาชุดทดสอบอาหาร ฯลฯ

             วัสดุเครื่องแต่งกาย                         จำนวน   10,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสำหรับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสากู้ชีพระดับตำบล FR)

             วัสดุคอมพิวเตอร์                           จำนวน   15,000  บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , แผ่นกรองแสง , แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด , เมาส์ , เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ , เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม , โปรแกรม  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบเงินอุดหนุน                                           รวม    95,000  บาท

      เงินอุดหนุน                                        รวม    95,000  บาท

         เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จำนวน  95,000  บาท           

             -เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)    ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชนและงานสาธารณสุขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสาธารณสุข  ข้อ 14  หน้า  123

 

                            งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        รวม    604,700  บาท

                            งบดำเนินงาน                                           รวม    224,700  บาท

ค่าใช้สอย                                                รวม    224,700  บาท

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

          1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อย.น้อย      จำนวน   10,000  บาท       

           – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม อย.น้อย เช่น  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ป้ายโครงการ ฯลฯ

          2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

จำนวน  29,700   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.  เพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานสาธารณสุข ข้อ 17 หน้า 124

         3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000  บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลตูมใหญ่  ประจำปีงบประมาณ 2561  ตามหนังสือ ที่ บร 0023.8/014  ลงวันที่  11  มีนาคม 2558  เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสาธารณสุข  ข้อ 18  หน้า  124

30 –

 

          2)  ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จำนวน   85,000  บาท

             – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ยาคุมกำเนิด ป้ายโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0810.5/ว 1024  ลงวันที่  10  เมษายน  2561  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสาธารณสุข  ข้อ 11  หน้า 123                                                       

งบเงินอุดหนุน                                          รวม     380,000  บาท

      เงินอุดหนุน                                       รวม      380,000  บาท

         เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  

         – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินกิจการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                         จำนวน   380,000  บาท

             – เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่นโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ตามหนังสือ ที่ มท 0810.5 /ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

                                 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์              รวม      891,320  บาท

      งบบุคลากร                                        รวม       841,320  บาท

         เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        รวม       841,320  บาท

         เงินเดือนพนักงาน                              จำนวน     617,880  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น จำนวน 3 อัตราตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้   – นักพัฒนาชุมชน 

         ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                      จำนวน   223,440   บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามมาตรา 35 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 ดังนี้
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

31 –

     งบดำเนินงาน                                      รวม     50,000  บาท

         ค่าตอบแทน                                    รวม     20,000   บาท

         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน  5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและ  ผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

         ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน  5,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 4562  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  จำนวน   10,000  บาท

                                      -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและ

ลูกจ้างประจำ  ตามระเบียบกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

 

         ค่าใช้สอย                                      รวม      30,000  บาท

             รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                     

               1) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน     20,000.- บาท 

             – เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุม , อบรม , สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล  เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 4 หน้า 145

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

             1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

             -เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับ  การฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 4 หน้า 145

 

 

 

 

 

 

 

32 –

 

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน           รวม    2,066,150   บาท

งบบุคลากร                                            รวม    1,347,150   บาท

     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          รวม    1,347,150   บาท

         เงินเดือนพนักงาน                        จำนวน    1,017,150   บาท

                                      -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนตำบล ที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น  จำนวน 4 อัตรา  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
  – นักบริหารงานช่าง    
  – นายช่างโยธา  

         เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                จำนวน       24,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล           จำนวน 1 อัตรา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
  – นายช่างโยธา

         เงินประจำตำแหน่ง                        จำนวน      42,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้       
  – นักบริหารงานช่าง

         ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  จำนวน     240,000 บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 2 อัตรา  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
-คนงานทั่วไป

         เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง            จำนวน       24,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
-คนงานทั่วไป

 

งบดำเนินงาน                                       รวม    719,000  บาท

     ค่าตอบแทน                                    รวม      50,000  บาท

         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน  5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและ  ผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

 

 

33 –

         ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน  5,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 4562  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         ค่าเช่าบ้าน                                  จำนวน   30,000  บาท

                                      -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                จำนวน     10,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549

      ค่าใช้สอย                                      รวม    439,000  บาท

      1) ค่าจ้างเหมาบริการ   จำนวน   144,000.- บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

      2) ค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน   5,000.- บาท

                                                -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ในการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่                

   3)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จำนวน   30,000.- บาท
             -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาต่างๆ  สำหรับพนักงานส่วนตำบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4       หน้า 145

             4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ รับรองแบบ

จำนวน  30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้วิศวกรรับรองสำหรับงานอาคารขนาดใหญ่ หรืองานก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ภายในสำนักงาน  และค่ารับรองผลต่างๆเกี่ยวกับน้ำ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานเคหะและชุม  ข้อ 18 หน้า 149

               5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจ  รังวัดที่สาธารณะประโยชน์   หรืองานที่เกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ  จำนวน   10,000.- บาท 

               -เพื่อจ่ายเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดที่ดิน  หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานเคหะและชุมชน  ข้อ 17 หน้า 149

          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

               1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน    20,000  บาท

               -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการหรือ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ข้อ 4 หน้า 145

 

34 –

 

                   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                จำนวน    200,000  บาท

                   -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

               ค่าวัสดุ                                         รวม       230,000  บาท

                   วัสดุสำนักงาน                              จำนวน     25,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ หมึก ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษคาร์บอน กาว แบบพิมพ์ ตรายาง   ซอง เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระดานไวท์บอร์ด พระพุทธรูป ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ

                   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         จำนวน    50,000   บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เช่น     โคมไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า      ปลั๊กไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

                   วัสดุก่อสร้าง                                จำนวน   50,000   บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี อิฐบล็อก หิน ปูนซีเมนต์ ทราย สังกะสี ตะปู  ค้อน คีม เหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาฯลฯ

                    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                จำนวน      2,500  บาท 

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก  หัวเทียน   แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจปาก  ฯลฯ

                   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  จำนวน     2,500  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์

                   วัสดุคอมพิวเตอร์                           จำนวน     50,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์    ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม และอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

                   วัสดุอื่น                                     จำนวน   50,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป  และวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม     ถนนคอนกรีต  เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลตูมใหญ่

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                             งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                รวม   300,000  บาท

                             งบดำเนินงาน                                                    รวม   300,000  บาท

                                  ค่าใช้สอย                                                   รวม   300,000  บาท

                                      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

          1) ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     จำนวน  20,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการป้องกัน

 

35 –

 

กลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  สร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2557  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378  ลงวันที่   3  พฤศจิกายน  2558  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 3 หน้า 118

          2) ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.ตูมใหญ่ เคลื่อนที่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน          จำนวน  10,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.ตูมใหญ่ เคลื่อนที่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 6 หน้า 118

3)  ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ      จำนวน    20,000  บาท             -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตามนโยบายจังหวัดสะอาด เช่น ค่าป้ายโครงการ     ค่าวัสดุ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานสาธารณสุข  ข้อ 7 หน้า 142

          4)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบในการปฏิบัติราชการ “การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต”  จำนวน  10,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบในการปฏิบัติราชการ “การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต” แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       พ.ศ. 2561 – 2564  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       ข้อ 1 หน้า 84

                                      5)ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  จำนวน  20,000  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มสตรีตำบลตูมใหญ่  เช่นค่าวัสดุในการอบรม  ค่าป้าย ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ข้อ 1 หน้า 125

6)ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  จำนวน   20,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน เช่นค่าสัมมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ข้อ 8 หน้า 126

 7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

                             จำนวน  15,000  บาท

– เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง   เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง  ค่าวิทยากร ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ข้อ 2 หน้า 84

          8) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปรองดองสมานฉันท์      จำนวน  10,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ จัดเวทีเสวนาปรองดอง สมานฉันท์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 7 หน้า 145

 

 

36 –

          9)ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและดูแลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  จำนวน  10,000  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ   ในตูมใหญ่  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและลดปัญหาในชุมชนที่มีสาเหตุมาจากคนพิการ เช่น ค่าวัสดุ  ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ข้อ 5 หน้า 125

          10) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และคุณธรรม  จริยธรรม ส่งเสริม พัฒนา สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จำนวน  10,000 บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และคุณธรรม  จริยธรรม ส่งเสริม พัฒนา สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2562  เช่น        ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ 9 หน้า 146

          11)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                จำนวน  20,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 5797  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 14 หน้า 152

          12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน   จำนวน  10,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นำชุมชน

สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนคม  2553 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564แผนงานสังคมสงเคราะห์ของชุมชน ข้อ 11  หน้า 151

         13) โครงการนิทรรศการหุ่นฟางอ้อย    จำนวน  40,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการนิทรรศการหุ่นฟางอ้อย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ เช่น ค่าเหล็กเส้น ค่าฟางอ้อย ค่าจ้างแรงงานทำหุ่นฟาง

         14) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ    จำนวน  50,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลตูมใหญ่ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

          15) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย ตลาดท้องถิ่นสุขใจ      จำนวน  35,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย ตลาดท้องถิ่นสุขใจ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม        

 

37 –

 

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                            งานกีฬาและนันทนาการ                            รวม     320,000  บาท

                                  งบดำเนินงาน                                  รวม      320,000  บาท

                                      ค่าใช้สอย                                   รวม      320,000  บาท

                                      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

                                      1)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่ 

จำนวน  320,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่ เช่น ค่ากรรมการ  ค่าจัดเตรียมสนาม  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้าย ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 13  หน้า 128

 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                          รวม  415,000  บาท

งบดำเนินงาน                                           รวม   415,000  บาท

      ค่าใช้สอย                                         รวม   415,000  บาท

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

         1)  ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดสรภัญญะ   จำนวน   20,000  บาท

         –  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดสรภัญญะ เช่นป้ายโครงการ  เงินรางวัล ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 1  หน้า 84        

           2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  จำนวน  20,000  บาท 

         – เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ อบรมคุณธรรม  จริยธรรม แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าป้าย ฯลฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่      พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานการศึกษา  ข้อ 15  หน้า 120

         3)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีตำบลตูมใหญ่           จำนวน  15,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีตำบลตูมใหญ่

 เช่น ค่าวิทยากร  ค่าจัดเตรียมสถานที่  เงินรางวัล ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ข้อ 2  หน้า 84

         4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่                    จำนวน 350,000  บาท

         –  เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตูมใหญ่     เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 14  หน้า 128   

         5)  ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณี 12 เดือนตำบลตูมใหญ่               จำนวน   10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในงานประเพณี 12 เดือน     ตำบลตูมใหญ่ เช่น วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา ฯลฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ พ.ศ. 2561 – 2564 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ข้อ 16  หน้า 129

 

 

 

 

38 –

 

                                                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                   รวม      11,354,000  บาท

งบลงทุน                                             รวม    11,354,000  บาท   

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        รวม    11,354,000  บาท

         ประเภทอาคารต่าง ๆ

         1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์        จำนวน   400,000  บาท 

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

          ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

          1)  โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ตูมใหญ่  จำนวน  170,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว อบต.ตูมใหญ่   ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00  เมตร สูง  2.0 เมตร  จำนวน 25  ช่อง  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

          2)  โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ   จำนวน  500,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการ อบต.ตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณ ขนาดกว้าง 5.7  เมตร ยาว  6.0 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  34.20 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

          ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 

          1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดโฮมฮัก อบต.ตูมใหญ่     จำนวน  371,000  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดโฮมฮัก อบต.ตูมใหญ่        ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร  ยาว 76.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15  เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะคำสำโรง  หมู่ที่ 4    จำนวน  181,000  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จากที่ดินนายประสิทธิ์ ป้องพิมาย ถึงที่ดินนางใน  สว่างไสว  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคุลกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50  เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

3) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  บ้านทุ่งสว่าง  หมู่ที่  7               จำนวน  1,424,000  บาท

 – เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ   บ้านทุ่งสว่าง  หมู่ที่ 7 ตำบลตูมใหญ่    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  จากที่ดินนายประเสริฐ  ขาวฟอม ถึงวัดบ้านทุ่งสว่าง

 

39 –

 

ปริมาณงานขนาดท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 441 ท่อน บ่อพัก จำนวน 49 บ่อ ปริมาตรเทคอนกรีต จำนวน 2 จุด  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ยาว  441  เมตร  

หนา 0.15  เมตร มีพื้นที่  441  ตารางเมตร  จุดที่ 2  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  140 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

4) โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete  บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 3 จำนวน  2,362,000  บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่  3  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางทิน  โกงรัมย์ ถึงที่ดินนายสันทัด  ปุริตังสันโต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  1,255  เมตร   หนา 4  ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,530  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

        5 ) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านกระทุ่มนอก  หมู่ที่ 14            จำนวน  91,000  บาท

  – เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านกระทุ่มนอก  หมู่ที่ 14  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  จากที่ดินนายไพศาล  ดาดผารัมย์ ถึงที่ดินนายไม  ลาภรัมย์    ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  150  ลบ.ม. (  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด )

          6 ) โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  บ้านหนองดุม  หมู่ที่ 8               จำนวน  163,000  บาท

  – เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองดุม  หมู่ที่ 8  ตำบลตูมใหญ่   อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 2 จุด  จุดที่ 1  จากศาลปู่ตาบ้านหนองดุม ถึงที่นายดา  มาลัยโคตร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  220  ลบ.ม. จุดที่ 2 จากที่ดินนายดา  มาลัยโคตร ถึงที่ดินนายณัฐพงษ์  มาลัยโคตร  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 98  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29.40 ลบ.ม. วางท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 10  ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด )

7) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านแคนเจริญ  หมู่ที่ 17 จำนวน  500,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางสอน คูรัมย์ ถึงที่ดินนางทองคูณ  แก้วชนะ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  370  เมตร   หนา 4.00  ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

8) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านตูมน้อย – บ้านกรูด  จำนวน  1,016,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมน้อย – บ้านกรูด  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 จากสามแยก    

 

 

40 –

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูมน้อย ถึงที่ดินนางทองใบ  หนองเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว  497  เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,485  ตารางเมตร  วางท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร  จำนวน 6 ท่อน  จุดที่ 2  จากที่ดินนางปิ่น  สืบสุนทร ถึง สามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรูด ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  5.00 เมตร ยาว  88  เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440  ตารางเมตร  จุดที่ 3  จากที่ดินนางอรพิน  เกียรติลือไกล ถึงที่ดินนางจำปี  ดูเรืองรัมย์  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  200  เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  ( รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ       อบต.ตูมใหญ่กำหนด )

9) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 จำนวน  152,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางสมจิตร  ปักเคธาติ ถึงที่ดิน  นายทวีศักดิ์  ชะนอบรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  136  เมตร   หนา 4.00  ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

10) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6 จำนวน  251,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมใหญ่  หมู่ที่ 6  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางฉวีวรรณ  แก้วกูล

ถึงที่ดิน  สามแยกบ้านนายคำสิงห์  พลพิทักษ์  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  5.00 เมตร             ยาว 184  เมตร  หนา 4.00  ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

11) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านปะคำดง  หมู่ที่ 11 จำนวน  180,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านปะคำดง  หมู่ที่ 11  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนายบุญช่วย  เครือนาค ถึงที่ดิน  นางพั่ว ศาลางาม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

12) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านหนองไผ่ดง           หมู่ที่ 13  จำนวน  402,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองไผ่ดง  หมู่ที่ 13  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางทองคำ  พรมะชุม ถึงที่ดิน   นายปกรณ์  พรมะชุม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 250  เมตร        หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

13) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านใหม่เจริญสุข           หมู่ที่ 19  จำนวน  344,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านใหม่เจริญสุข  หมู่ที่ 19  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางสุกัญญานิภา  ชัยลิ้นฟ้า ถึงที่ดิน

 

41 –

 

 นางอำนวย  เคล้าพิมาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 312  เมตร        หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

14) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  บ้านใหม่เจริญสุข           หมู่ที่ 19  จำนวน  95,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านใหม่เจริญสุข  หมู่ที่ 19  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดินนางน้อย  นุพันธุ์รัมย์ ถึงที่ดิน    นางเขียว  ดีรื่นรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84  เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

15) โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  สายบ้านหนองบัว –     ตูมใหญ่   จำนวน  2,198,000  บาท

          – เพื่อเป็นค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัว – บ้านตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากสามแยกหน้าวัดบ้านสวายสอ ถึงที่ดินนายสมยศ  วีระเกียรติคุณ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,375  เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ อบต.ตูมใหญ่กำหนด)

          เงินชดเชยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)    จำนวน  500,000  บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

          โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   จำนวน  54,000  บาท

          เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล   ตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน  จำนวน 1 แห่ง  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด)

 

แผนงานการเกษตร

                             งานส่งเสริมการเกษตร                                 รวม     227,640  บาท

                                  งบบุคลากร                                        รวม     194,640  บาท

                                      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        รวม     194,640  บาท

                                      เงินเดือนพนักงาน                             รวม      194,640  บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
  -นักวิชาการเกษตร

                                  งบดำเนินงาน                                     รวม      33,000  บาท

         ค่าตอบแทน                                    รวม      13,000  บาท

             ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน   5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและ 

 

 

42 –

 

ผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

         ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวน  3,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่  15  พฤษภาคม 2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                จำนวน     5,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549

      ค่าใช้สอย                                      รวม     20,000  บาท

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            

       1) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ จำนวน   5,000.- บาท
          -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม

ประชุม สัมมนาต่างๆ  สำหรับพนักงานส่วนตำบล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ข้อ 4 หน้า 145

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

           1)ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

จำนวน  15,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้แก่ประชาชนในตำบลตูมใหญ่    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1649 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน     ข้อ 1 หน้า  132

 

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา                                   รวม    210,000  บาท

      งบดำเนินงาน                                  รวม    210,000  บาท

         ค่าใช้สอย                                   รวม     50,000  บาท

                   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                จำนวน    50,000   บาท

         – เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

         ค่าวัสดุ                                      รวม    160,000  บาท

                   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         จำนวน    20,000   บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ฯลฯ

                   วัสดุก่อสร้าง                                จำนวน   50,000   บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ดำเนินการด้านภารกิจประปา เช่น ก่อสร้างและอุปกรณ์ ท่อต่าง ๆ ท่อบาดาล ฯลฯ

43 –

 

         วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           จำนวน   70,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ต้องใช้ดำเนินการด้านงานกิจการประปา  เช่น คลอรีน สารส้มเคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ด่าง) ฯลฯ

         วัสดุอื่น                                     จำนวน  20,000  บาท

         -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ต้องใช้ดำเนินการด้านงานกิจการประปา  เช่น  มิเตอร์น้ำ  ไฟฟ้า   ตะแกรงกันสวะ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ     

 

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง                                         รวม    20,785,868  บาท

      งบกลาง                                        รวม    20,785,868 บาท

         งบกลาง                                    รวม    20,785,868  บาท

         เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         จำนวน       115,000  บาท

-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประกันสังคมในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่ อบต. จะต้องจ่ายให้พนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ฯ  หมวด  5  ข้อ  33  ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และ   มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด    ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             จำนวน   13,669,200  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จำนวน 1,725 คน จำนวน  12 เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานงบกลาง  ข้อ 1 หน้า  129

เบี้ยยังชีพผู้พิการ                    จำนวน   6,048,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จำนวน 630 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน         จำนวน 12 เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542 การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 -2564  แผนงานงบกลาง  ข้อ 2  หน้า 129

 

 

 

44 –

 

                                      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                          จำนวน   162,000  บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลตูมใหญ่ จำนวน 27 คน  คนละ 500.-บาท/เดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542 การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานงบกลาง  ข้อ  3  หน้า  130

          เงินสำรองจ่าย                                จำนวน   208,679   บาท

          -เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากภัยธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย  ภัยแล้ง ถนนชำรุดเสียหาย ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

          รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       

           1)ประเภทเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เป็นเงิน   ๑90,000.- บาท

          – เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยคำนวณในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท  0891.3/ว 1995  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  แผนงานงบกลาง  ข้อ 15  หน้า  124

          ๒)  ประเภททุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐.  บาท

          –  เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสำรับครูผู้ดูเด็ก  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  จำนวน ๒ คน  ตามหนังสือกระทรวงมหากมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๑๕๐๗  ลงวันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙

 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน   250,989  บาท

– เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (หักจากงบประมาณการรายรับในอัตราร้อยละหนึ่ง ทั้งนี้มิได้นำประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย) 

เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน   จำนวน   72,000  บาท

– เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน บำเหน็จรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  มีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ               

ประธานสภา อบต.        ขอบคุณท่านนายกที่ได้แถลงญัตติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

(นายอนุรักษ์)             2562 ให้สภาเราได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  ก่อนที่เราจะเข้าสู่การขั้นตอนการรับหลักการ ขอเรียนเชิญซักถาม/สอบถามแต่ละโครงการได้ครับ คงไม่มีนะครับถ้าไม่มี

                            จะขอมติที่ประชุมขั้นตอนการรับหลักการ  สมาชิกยังอยู่ครบ  33 ท่านนะครับ         

 

 

45 –

 

                            ถ้าสมาชิกอยู่ครบจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ 32   งดออกเสียง 1  ขาด 1  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์รับหลักการครับ

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)

ประธานสภา อบต.        ในเมื่อท่านรับหลักการไปแล้วก่อนที่จะเข้าวาระที่ 2 ขั้นตอนการแปรญัตติจะต้องมีการ

(นายอนุรักษ์)             คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                            ประจำปีจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  บัดนี้ในเมื่อสภาของเรารับหลักการไปแล้วจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาได้เสนอคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนครับ โดยเลือกจากสภาเสนอชื่อที่ละหนึ่งคนและมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนใช้วิธีการเลือกเดียวกันกับเลือกประธานสภา ชี้แจงให้สมาชิกเราได้รับทราบก่อนที่จะเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อนว่าจะเอาจำนวนกี่คน จะเป็นสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ให้ท่านเสนอก่อนว่าจะเอากี่คนเชิญครับ  เชิญท่านเชิดชัยครับ

นายเชิดชัย                กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม     นายเชิดชัย  เบ็ญจมาศ  ส.อบต. หมู่ที่ 14 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน     ห้าท่านครับ

ประธานสภา อบต.        ท่านเชิดชัย เสนอ 5 ท่าน ขอผู้รับรองด้วยสองท่านครับ เชิญท่านฉลองครับ

(นายอนุรักษ์)

นายฉลอง                 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายฉลอง  ปะสีละเตสัง ส.อบต. หมู่ที่ 6       ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่านครับ  เชิญท่านพราชัย  กั้นกลางครับ

(นายอนุรักษ์)

นายพรชัย                 กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายพรชัย  กั้นกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 15         ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        ตามที่ท่านเชิดชัยได้เสนอจำนวนคณะกรรมการ 5 ท่าน รับรอง 2 ท่านแล้วมีสมาชิกท่าน

(นายอนุรักษ์)             ใดมีเสนอต่างจากที่ท่านเชิดชัยเสนอไหมครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเป็น

                            เสนอเป็นห้าท่านครับ  มีท่านใดจะเสนอแตกต่างจากท่านเชิดชัยไหมครับ ถ้าไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมนะครับ  ว่าท่านเชิดชัยเสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนห้าท่าน  สมาชิกของเรายังอยู่ครบ 33 ท่านครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับท่านเชิดชัย  เบ็ญจมาศ  สมาชิก หมู่ที่ 14  ได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนห้าท่านขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ  32 ท่าน  งดออกเสียง 1 ขาด 1  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนห้าท่านนะครับ ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อกรรมการจะให้ท่านได้เสนอที่ละหนึ่งท่านให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยมีผู้รับรองและลงมติไปที่ละหนึ่งท่าน โดยให้เสนอคณะกรรมการที่ละหนึ่งชื่อและมีผู้รับรองสองท่านครับ  คณะกรรมการคนที่หนึ่งเชิญเสนอชื่อได้ เชิญท่านสมใจครับ

 

 

46 –

 

นายสมใจ                 เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผม นายสมใจ  โคตชัยยา ส.อบต. หมู่ที่ 16  ขอเสนอ     ส.อบต.พรชัย กั้นกลาง ครับ

ประธานสภา อบต.        ท่านสมใจ  ได้เสนอท่านพรชัย  กั้นกลาง  ขอผู้รับรองสองท่านครับ             

(นายอนุรักษ์)             เชิญท่านอบต.หงษ์ทอง ครับ

นางสาวหงษ์ทอง         เรียนท่านประธาน  ดิฉัน นางสาวหงส์ทอง  ปรีชานนท์  ส.อบต. หมู่ที่ 6 ขอรับรองค่ะ

ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่าน เชิญครับ  เชิญท่านศรชัย ครับ

(นายอนุรักษ์)            

นายศรชัย                 เรียนท่านประธาน กระผม นายศรชัย  ปุริตังสันโต  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.       ขอบคุณครับกรรมการคนที่หนึ่ง ท่านสมใจได้เสนอท่านพรชัย  กั้นกลางและมีผู้รับรอง (นายอนุรักษ์)        สองท่านไปแล้ว  มีสมาชิกท่านจะเสนอคนที่หนึ่งอีกไหมครับ เสนอทีละคนนะครับ ถ้าไม่มี

                            จะขอมติที่ประชุมสมาชิกยังอยู่ครบเหมือนเดิมยังไม่มีใครไปไหนนะครับ ถ้าสมาชิกท่านใด

เห็นกับคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งท่านสมใจ  ได้เสนอ นายพรชัย กั้นกลาง  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ 32 ท่าน  งดออกเสียง 1 ขาด 1  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ได้ นายพรชัย  กั้นกลาง ครับ

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)

ประธานสภา อบต.        ต่อไปให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อได้ครับ        

(นายอนุรักษ์)             เชิญท่านกรรณิกา ครับ

นางสาวกรรณิกา         เรียนท่านประธานที่เคารพ  ดิฉัน นางสาวกรรณิกา ปะโปตินัง  ส.อบต. หมู่ที่ 17        ขอเสนอ นายเชิดชัย  เบ็ญจมาศ ค่ะ

ประธานสภา อบต.        ท่านกรรณิกา ปะโปตินัง  ได้เสนอคนที่ 2 คือท่านเชิดชัย  เบ็ญจมาศ  ขอผู้รับรอง     

(นายอนุรักษ์)             สองท่านครับ  เชิญท่านสำเร็จ ครับ

นายสำเร็จ                 เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผม นายสำเร็จ  ภูมิกอง ส.อบต. หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรองอีกท่านหนึ่งครับ  เชิญท่านสมพร มีพิษ ครับ

(นายอนุรักษ์)            

นายสมพร                 เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมพร  มีพิษ  ส.อบต. หมู่ที่ 17 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่สองอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ

(นายอนุรักษ)             ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกอยู่ครบนะครับ ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 กับท่านกรรณิกา  ปะโปตินัง ที่เสนอท่านเชิดชัย เบ็ญจมาศ  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ 32 ท่าน  งดออกเสียง  1  ขาด 1

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเสนอคณะกรรมการคนที่สามครับ เชิญท่านพรชัย ครับ

(นายอนุรักษ์)

นายพรชัย                 เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผม นายพรชัย  กั้นกลาง  ส.อบต. หมู่ที่ 15  ขอเสนอ   ท่านกรรณิกา  ปะโปตินัง ครับ

 

 

47 –

 

ประธานสภา อบต.        ท่านพรชัย  ได้เสนอท่านกรรณิกา  ปะโปตินัง ครับ ขอผู้รับรองสองท่านครับ   

(นายอนุรักษ์)             เชิญท่านบุญหลาย ครับ

นางบุญหลาย             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางบุญหลาย หนูไธสง ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอรับรองค่ะ

ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่านครับ เชิญท่านสราวุฒิ  เกมะหายุง ครับ

(นาอนุรักษ์)

นายสราวุฒิ               กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสราวุฒิ  เกมะหายุง   ส.อบต. หมู่ที่ 8            ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่สามอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 

(นายอนุรักษ์)             สมาชิกยังอยู่ครบ 33  คน นะครับ  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมครับ  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  คือท่านกรรณิกา  ปะโปตินัง ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ 32  งดออกเสียง 1 ขาด 1  ไม่เห็นชอบไม่มี ได้คณะกรรมการ  สามท่านแล้วครับ

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่สี่ เชิญครับ เชิญท่านเกลี้ยง ครับ

(นายอนุรักษ์)

นายเกลี้ยง                 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกลี้ยง  ทองเรือง   ส.อบต. หมู่ที่ 18        ขอเสนอ ส.อบต.สมศักดิ์  ภูทอง   ครับ              

ประธานสภา อบต.        ท่านเกลี้ยง  ทองเรือง  ได้เสนอคณะกรรมการคนที่ 4  คือท่านสมศักดิ์  ภูทอง            

(นายอนุรักษ์)             ขอผู้รับรองสองท่านครับ  เชิญท่านวิชิต ครับ

นายวิชิต                   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายวิชิต  ดารินรัมย์  ส.อบต. หมู่ที่ 19        

                            ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่านครับ เชิญท่านสุทัศน์ ครับ

(นายอนุรักษ์)

นายสุทัศน์                 เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสุทัศน์  ไชยลาด ส.อบต. หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        ท่านเกลี้ยง  ทองเรือง ได้เสนอ ท่านสมศักดิ์  ภูทอง มีผู้รับรองครบ 2 ท่านแล้ว มีสมาชิก

(นายอนุรักษ์)             ท่านใดจะเสนอเป็นคนที่สี่อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ สมาชิกยังอยู่ครบ 33 ท่านนะครับ   จะขอมติที่ประชุมเลย ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สี่คือ ท่านวิชิต  ดารินรัมย์ ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ 32  งดออกเสียง 1  ขาด 1        ไม่เห็นชอบไม่มี  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์นะครับ

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเป็นคณะกรรมการคนที่ห้าเชิญเสนอชื่อต่อได้ เชิญท่านสมใจ โคตชัยยา ครับ

(นายอนุรักษ์)

นายสมใจ                 เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สมใจ  โคตชัยยา  ส.อบต. หมู่ที่ 16      

                            ขอเสนอนางดวงใจ  เกมะหายุง ครับ

 

 

48 –

 

ประธานสภา อบต.        ท่านสมใจ  โคตชัยยา ได้เสนอ ท่านดวงใจ  เกมะหายุง ขอผู้รับรองด้วยสองท่านครับ

(นายอนุรักษ์)             เชิญท่านธรรมปพน  ครับ

นายธรรมปพน            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส.อบต.ธรรมปพน  เยรัมย์  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.        ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่านครับ เชิญท่านเหรียญชัย  แซมเลา ครับ

(นายอนุรักษ์)

นายเหรียญชัย            เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายเหรียญชัย  แซมเลา  ส.อบต.  หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ

ประธานสภา อบต.       คณะกรรมการท่านที่ห้า  ท่านสมใจ  โคตชัยยา ได้เสนอท่านดวงใจ  เกมะหายุง มีผู้รับรอง

(นายอนุรักษ์)             ครบ 2 ท่าน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคนที่ห้าเพิ่มอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอีกนะครับ สมาชิกยังอยู่ครบ 33 ท่านครับ  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 คือ ท่านดวงใจ  เกมะหายุง  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ เห็นชอบ 32 ท่าน งดออกเสียง 1 ขาด 1  ไม่เห็นชอบไม่มี  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)

ประธานสภา อบต.        ตามที่สภาเรามีมติให้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติห้าท่าน ก็ได้คณะกรรมการครบห้าท่าน

(นายอนุรักษ์)             เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากได้คณะกรรมการครบแล้วให้สมาชิกเราได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบการแปรญัตติกำหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงวันละแปดชั่วโมง อย่างน้อยสามวันเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมง  เชิญสมาชิกเสนอได้ครับ เชิญท่านเชิดชัยครับ

นายเชิดชัย                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ส.อบต.เชิดชัย  เบญจมาศ ส.อบต. หมู่ที่ 14  ผมขออนุญาตเสนอ จำนวนสามวัน วันละแปดชั่วโมง รวมยี่สิบสี่ชั่วโมง เริ่มจากวันที่ 16  สิงหาคม  2561 วันที่  17 สิงหาคม  2561 และวันที่ 18  สิงหาคม 2561 เริ่มตั้งแต่  เวลา 8.30 น – 16.30 น  ทั้ง 3 วัน ๆ ละ  8  ชั่วโมง  รวมเป็น  24  ชั่วโมง    ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.        ขอบคุณท่านเชิดชัยได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง

(นายอนุรักษ์)             รวมเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมง เริ่มจากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 , วันที่  17  สิงหาคม  2561 และวันที่ 18  สิงหาคม  2561  จำนวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็น 24 ชั่วโมง  เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกยังอยู่ครบ  33  ท่าน  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับระยะเวลาการแปรญัตติเป็นวันที่ 16  สิงหาคม 2561 วันที่ 17  สิงหาคม 2561 และวันที่ 18 สิงหาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ตามที่ท่านเชิดชัยได้เสนอไปขอให้ท่านยกมือด้วยครับ เห็นชอบ 32  ท่าน งดออกเสียง 1  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ครับ

มติที่ประชุม                        – เห็นชอบ                  จำนวน  ๓2   เสียง

                                      – ไม่เห็นชอบ               จำนวน     –   เสียง

                                     – งดออกเสียง               จำนวน    ๑   เสียง   (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก)

                                      – ขาด                       จำนวน    1   เสียง  (นางสำเนียง  ปะวะภูทะ)     

 

 

 

 

49 –

 

ประธานสภา อบต.        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

(นายอนุรักษ์)             ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบังคับที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ     คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ถ้าสมาชิกจะเสนอคำแปรญัตติให้ทำเป็นหนังสือและมีผู้รับรองสองท่านด้วย  ให้คณะกรรมการได้มาทำหน้าที่เริ่มจากพรุ่งนี้ คือวันที่ 16, 17 , 18  สิงหาคม 2561  ตามที่ท่านได้กำหนดไว้  เวลา 8.30 – 16.30 น. รวม 3 วัน  หลังจากนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมและส่งรายงานให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และประธานสภาจะได้ส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบกันและรายงานการประชุมของวันนี้ที่จะส่งให้สมาชิก กำหนดวันประชุมครั้งต่อไปในวาระที่สอง  จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเลยนะครับ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561 ในวันศุกร์  ที่ 24  สิงหาคม  2561  และจะส่งหนังสือเรียนเชิญท่านประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่  20  สิงหาคม 2561  แจ้งให้สภาได้รับทราบกัน ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ขั้นตอน  รับหลักการเรียบร้อยแล้วครับ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา อบต.        ต่อไเข้าระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องอื่นๆ ครับ เชิญครับ สำหรับการประชุมสภาวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ท่านได้มาทำหน้าที่ของท่าน  มีท่านสำเนียง  ปะวะภูทะ  ท่านเดียวครับที่ไม่ได้มาร่วมประชุมท่านติดภารกิจจริงๆ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดี  ถ้าไม่มีอะไรผมขอปิดประชุมครับ

 

ปิดประชุม                 เวลา  ๑2.05  น.

 

                                                 (ลงชื่อ)                                    ผู้จัดทำรายงานการประชุม

                           (นางราตรี  ปราบหนองบัว)

                             นักจัดการงานทั่วไป

 

 

                                        (ลงชื่อ) พันจ่าตรี                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม

                                (รุ่งนาวี  ภูชุม)

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

 

 

 

 

50 –

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1  ประจำปี  ๒๕60   เมื่อวันพุธ  ที่  15 สิงหาคม   ๒๕60  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว    เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้

                                      (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

( นายเชิดชัย   เบ็ญจมาศ )

                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ ๑๔            

 

                                          (ลงชื่อ)                                     กรรมการ

                                                         ( นายพรชัย  กั้นกลาง )

                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ ๑๕

 

                                     

(ลงชื่อ)                               กรรมการ

                                                        ( นายสมร  กันนุลา )

                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ ๒

 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ตูมใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  ๒๕61  เมื่อวันพุธ  ที่ 15  สิงหาคม  2561  แล้ว      เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้

 

                                       (ลงชื่อ)                          

                                                   (นายอนุรักษ์   แป่มจำนัก)

                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Facebook
Twitter