แผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

วิสัยทัศน์

 “ทุกสิ่งต้องสร้าง ทุกอย่างต้องมี”

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าประสงค์

                    คนตูมใหญ่ดี มีความมั่งคั่งมั่นคง มีคุณภาพชีวิตดี บนวิถีความพอเพียง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด  9 ข้อ

มีความมั่งคั่ง
มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
มีความคุณภาพชีวิตดี
มีสิ่งแวดล้อมดี
มีธรรมาภิบาล
การสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การสร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
การสร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน

ค่าเป้าหมาย 9 ข้อ

 1. ร้อยละ 60 ของครัวเรือนในตำบลตูมใหญ่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. ร้อยละ 95 ขงอประชาชนตำบลตูมใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ร้อยละ 95 มีความคุณภาพชีวิตดี
 4. ร้อยละ 80 ของประชากรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลตูมใหญ่อยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมดี
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อย 75 ของการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและร้อยละ 70 ของการตรวจประเมินธรรมาภิบาล
 6. ร้อยละ 10 ของระบบโครงสร้างพื้นฐานได้พื้นฐานได้รับพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปี
 7. ร้อยละ 80 ประชากรมีความรักสามัคคีตามวิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 8. ร้อยละ 80 ของประชาชน,พนักงานส่วนตำบลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาชีพประสบการณ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 9. ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านประชาชน มีความเข้มแข็ง มีความพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม

กลยุทธ์
5 มี 4 สร้าง

5 มีประกอบด้วย

 1. มีความมั่งคั่ง
 2. มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. มีความคุณภาพชีวิตดี
 4. มีสิ่งแวดล้อมดี
 5. มีธรรมาภิบาล

4 สร้างประกอบด้วย

 1. สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 2. สร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย
 3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
 4. สร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน