รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  ๒๕๖3

วันพฤหัสบดี  ที่  23  กรกฎาคม  ๒๕๖3

 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

******************************

Download