ประชากร

ข้อมูลพื้นฐานด้านประปาหมู่บ้าน

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
90%

       จำนวน ประชากร ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ถึงเดือน  มิถุนายน พ.ศ.2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,087 คน เป็นชาย 6,070 คน เป็นหญิง 6,017  คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2875 หลังคาเรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่รวมทั้งหมดคิดเป็น 163 คน/ตารางกิโลเมตร

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวมจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

บ้านหนองบัว

308

312

620

๑๕7

บ้านสวายสอ

249

236

485

๑21

บ้านหนองกระทุ่ม

301

330

631

๑๓7

บ้านปะคำสำโรง

379

368

747

๑๕๒

บ้านตูมน้อย

390

385

775

๑๗๘

บ้านตูมใหญ่

339

379

718

๑๙๖

บ้านทุ่งสว่าง

440

439

879

๑๙3

บ้านหนองดุม

517

525

1042

๒๘4

บ้านหนองตาด

336

305

641

๑81

บ้านโนนเจริญ

๑๐

376

357

733

๑๖๙

บ้านปะคำดง

๑๑

426

421

847

๒๐๓

บ้านกรูด

๑๒

223

229

452

๙๕

บ้านหนองไผ่ดง

๑๓

242

232

474

๑14

บ้านกระทุ่มนอก

๑๔

318

301

619

๑๓๔

บ้านโคกสำราญ

๑๕

237

209

446

๑๑๘

บ้านเมืองกับ

๑๖

124

110

234

๕๐

บ้านแคนเจริญ

๑๗

305

294

599

๑๔๘

บ้านหนองบัวพัฒนา

๑๘

260

262

522

๑๒๒

บ้านใหม่เจริญสุข

๑๙

300

323

623

๑๒๓

รวม

๑๙

6,070

6,017

12,087

2,875

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง