[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ข้อ ๑๘ และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547           จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1   ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  (สังกัด สำนักปลัด อบต.)  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ปรากฏอยู่ใน (ผนวก ก ) แนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1   คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2) วัณโรคในระยะอันตราย

3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม

4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน    1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง          รายละเอียดปรากฏอยู่ใน (ผนวก ก ) แนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม 2561  ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6322

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                                                                         จำนวน  3 รูป

สำเนาทะเบียนบ้าน                                       จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                              จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา                              จำนวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน

ตรวจร่างกาย (ฉบับจริง)                                                                               จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.4  เงื่อนไขในการสมัคร                                                                                            ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และ จะ
ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่  11  กันยายน  2561  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน (ผนวก ข ) แนบท้ายประกาศนี้

เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทาง https://www.toomyai.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับวันที่บัญชี หรือนับแต่วันสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามลำดับที่ขึ้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร และจะดำเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นชอบ และหากผู้ใดได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

8.2 ผู้ที่ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องนำบุคคลมาทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกั

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]