เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเพาะปลูกพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย และยางพารา ในฤดูการเก็บเกี่ยวเช่นอ้อย จะมีการเผาเพื่อตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเผาซังข้าวเพื่อเตรียมดิน  ทั้งในฤดูการเก็บเกี่ยวประชาชนส่วนใหญ่ออกจากบ้านเพื่อไปทำงานทำให้ภายในหมู่บ้านไม่มีคนเฝ้าระวังเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดเหตุอัคคีภัย ทั้งไฟป่า และเหตุเพลิงไหม้ตามอาคารบ้านเรือน

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เล็งเห็นว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสำคัญตามอำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนจึงได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย  เพื่อให้สมาชิก(อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำเนินกิจกรรมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ในชุมชน,หมู่บ้านต่างๆ,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์,ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักในความเสี่ยงและร่วมมือร่วมใจในการป้องกันเหตุดังกล่าวและสามารถจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องทำให้สถานการณ์ลดความรุนแรงลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงส่งเจ้าหน้าทีประจำศูนย์ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริการส่วนตำบลตูมใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับอำเภอคูเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมือง ขึ้น