คู่มือประชาชนคำชี้แจง

คำชี้แจง

ผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.ตูมใหญ่ แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. ไก่  ภายหลังได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ อบต. ตูมใหญ่ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  2563  นาง ก. ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ ที่ อบต.ตูมใหญ่ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2563 แต่ นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. ไก่  อยู่จนถึงเดือน กันยายน 2563 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.ตูมใหญ่ ในเดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป(สามารถรับย้อนหลังได้)

 

          ให้ผู้ที่มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกำหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี)

         

อบต.จะดำเนินการเบิก-จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาขึ้นทะเบียน

ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป และจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความประสงค์ไว้


           

ภายในวันที่  ๑-๑๐  ของเดือน (ตามความเหมาะสม)

จำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได”หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ ๖๐ ปี

ขั้น

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนเงิน (บาท)

ขั้นที่  ๑

๖๐ – ๖๙ ปี

๖๐๐

ขั้นที่  ๒

๗๐ – ๗๙ ปี

๗๐๐

ขั้นที่  ๓

๘๐ – ๘๙ ปี

๘๐๐

ขั้นที่  ๔

๙๐ ปี ขึ้นไป

๑,๐๐๐

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เท่านั้น เช่น

          ๑. นาง ก. เกิด ๓๐ กันยายน 2493 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2563 นาง ก. จะอายุ ๗๐ ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๗๐๐ บาท ในเดือน ตุลาคม ๒๕63 (งบประมาณปี ๒๕64)

          ๒. นาง ข. เกิด ๑ ตุลาคม ๒๔93 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 นาง ข. จะอายุ ๖๙ ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีงบประมาณถัดไป

 

 

Download