การสร้างวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy

                                เมื่อวันที่  6  มี.ค. 67  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  นำโดย  นายชาตรี  ศรีตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อกาบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  รวมถึงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเตล็ด (One Stop Service)  และการปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift  Policy) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 ให้กับคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ