การคมนาคม

ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง

ประเภทถนนดิน
ถนนดิน 80%
ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
50%
ประเภทถนนลาดยาง
10%

การคมนาคม การจราจร

การคมนาคม ขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตตำบล ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  มีทางหลวงชนบทตัดผ่าน และส่วนที่เป็นถนนสายหลักภายในตำบลตูมใหญ่ทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำตูมใหญ่  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ทำให้สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้เกิดความสะดวกในติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 15,660,000 บาท เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยางถนนตามภารกิจถ่ายโอน ทำให้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น  อยากไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้บรรจุโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมในตำบล และเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไกล้เคียง  และโดยมีแผนการ ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นทุกสายทาง  กำหนดจุดเริ่มต้นสิ้นสุด กำชื่อและพิกัดสายทาง เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี ตามสถานการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ต่อไป

การคมนาคม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง