งานที่ให้บริการ การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์: 0 4466-6322 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
โทรสาร : 0 4466-6322 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
เว็บไซต์ : https://www.toomyai.go.th/
กำหนดให้ผู้ที่ดำเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดำเนินกิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดำเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 71) ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวาง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76)

• ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
* รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
* รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ
• ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
• ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายปี ปีละ 150 บาท

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : https://www.toomyai.go.th/

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Download